Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Biskopsgården - bostäder mellan södra och norra Biskopsgården

Blandade bostäder i Biskopsgården.
Illustration: White Arkitekter AB

I ett centralt läge i Biskopsgården planeras för att bygga nya bostäder. Förslaget innebär att bygga cirka 150 bostäder i form av radhus, kedjehus, fyrbohus samt en gruppbostad. I planen ingår även att uppföra en ny förskola. Ambitionen är att skapa en attraktiv bostadsmiljö genom en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.89057446352676,57.72041404190409]},"properties":{"id":"BN0482/08","name":"Biskopsgården - bostäder mellan södra och norra Biskopsgården","address":"","preamble":"","header":"Biskopsgården - bostäder mellan södra och norra Biskopsgården","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0482/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 80
 • Planerade villor/radhus 29
 • Övrigt Etapp 1 och 2 är färdigställt med 89 stycken bostäder, ett boende med särskild service samt en förskola. Det kvarstår 4 stycken tomter och ca 16 stycken bostäder i den sista etappen. 2021 - Princip byggutveckling byggstartade 20 bostadsrätter 2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0482/08
 • Diarienummer FK FN0439/08

Kontaktuppgifter

Robin Zachrisson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681326
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad är huvudsaklig markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}