Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Västra Nordstan - Från kontor till bostäder

Flygbild över aktuellt kvarter

Syftet med planen är att med tilläggsbestämmelser ändra gällande detaljplaner inom kvarteret Göta Kanal för att medge bostadsändamål i två befintliga kontorshus. Planändringen syftar också till att befintliga arkader längs Klädpressaregatan och Spannmålsgatan kan byggas bort samt att medge en mindre gårdsbyggnad i kvarterets östra del. För den äldre kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen inom kvarteret införs rivningsförbud samt bevarande- och varsamhetsbestämmelser. Planen hanteras med så kallat enkelt planförfarande. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 50-60 bostäder

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2013-07-31).

Byggande pågår.

Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5181.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.965644296898532,57.709098383384145]},"properties":{"id":"BN0466/10","name":"Västra Nordstan - Från kontor till bostäder","address":"","preamble":"","header":"Västra Nordstan - Från kontor till bostäder","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0466/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Ca 50-60 nya bostäder

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0466/10
 • Diarienummer FK FN1588/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Ändring av EII 3596 och EII 2426, stadsplaner för kv. Göta Kanal inom stadsdelen Nordstaden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Privat fastighetsägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 3. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Enkel plan - granskning

  Granskningstiden är vid enkelt planförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}