Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bö - Bostäder och skola vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan

Bild 1: Vy från norr, med föreslaget flerbostadshus vid Skogshyddegatan till höger i bild, samt föreslagen volym för BmSS till vänster. FastBolaget AB
Bild 2: Illustrationsritning

Projektet syftar till att möjliggöra en utveckling av området, för att i enlighet med stadens utbyggnadsstrategi förtäta, komplettera och utveckla staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service, kollektivtrafik. Föreslagen exploatering består av bostäder, BmSS, förskola och skola. Totalt handlar det om ca 5000 kvm bruttoarea i ny bebyggelse. Projektet syftar också till att säkerställa en allmän gång- och cykelväg genom området.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.005535606928802,57.70763038696621]},"properties":{"id":"BN0447/18","name":"Bö - Bostäder och skola vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan","address":"","preamble":"","header":"Bö - Bostäder och skola vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0447/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0447/18
 • Diarienummer FK FN7475/19
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och skola vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan inom stadsdelarna Bö och Lunden.

Kontaktuppgifter

Fredrik Söderberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 91
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ulrika Lindahl

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 87
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Andrea Wernersson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 41
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}