Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen

Cirka 60-80 lägenheter i små flerfamiljshus

Vad händer just nu?

Planen upphävdes av Mark- och miljödomstolen den 3 juli 2019, mål P 222-19. Byggnadsnämnden valde att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd har därefter inte medgivits.


Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan) >>

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.934351465513226,57.56452441028053]},"properties":{"id":"BN0423/11","name":"Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen","address":"","preamble":"","header":"Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0423/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0423/11
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Nilsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Stefan Rosén

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Plan - avbrutet

${loading}