Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Änggården - Program för Sahlgrenska och Medicinareberget

Programområdet. Norr är orienterat åt höger i bild
Flygfoto stadsbyggnadskontoret

Syftet med programmet är att ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utveckling av verksamheter och bostäder inom programområdet, både på kort och på lång sikt.


Förslagets inriktning är att:

Koppla berg och dal, koppla området till Linné, entré till berget, blandad bebyggelse, stadsmässighet/Trygghet längs Ehrenstömsg./Guldhedsg, bevara koloniområden och verka för att biltrafiken inte ska öka.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 mars 2014 att anteckna samrådsredogörelsen för program för Medicinareberget och Sahlgrenska, godkänna program för Medicinareberget och Sahlgrenska och uppdra åt kontoret att upprätta ”detaljplan för infrastruktur och allmän plats (skelettplan) för programområdet samt för kvartersmark för universitetsverksamhet på Medicinareberget”


2015 togs ett tävlingsprogram fram till en projekttävling


2016 arbetade exploatörsgruppen bestående av Västfastigheter, Akademiska Hus och Vitartes genom arkitekttävlingen fram ett utbyggnadsförslag som utgör utgångspunkt för det fortsatta planarbetet


Vintern 2016/17 omformulerades uppdraget för detaljplanen på grund av fastighetsägarnas ändrade inriktning och ambition. Projektnamnet ändrades till ”detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården” och projektområdet avgränsas till att endast omfatta del av Medicinareberget och delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i anslutning till Sahlgrenskas huvudentré och hållplats. Området som tagits bort ur detta planarbete hanteras senare i andra detaljplaner.


Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan >>

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.959499171899918,57.68386587059649]},"properties":{"id":"BN0361/12","name":"Änggården - Program för Sahlgrenska och Medicinareberget","address":"","preamble":"","header":"Änggården - Program för Sahlgrenska och Medicinareberget","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0361/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0361/12
 • Planens formella namn Program för Sahlgrenska och Medicinareberget

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadsförvaltningen och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat

${loading}