Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Göteborgs Orienthus - handel i Gamlestaden

Interiörbild från Göteborgs Orienthus.
Foto: Johan Helgeson

Sedan 2004 har Göteborgs Orienthus bedrivit handelsverksamhet i före detta industrilokaler vid Lafingatan i Gamlestaden. Detta har möjliggjorts med tillfälligt bygglov för verksamheten. Ett nytt förslag har nu tagits fram som innebär att markanvändningen ändras permanent, från industriändamål till handel.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2009-12-14. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5019.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.00857990798581,57.74189352503019]},"properties":{"id":"BN0319/07","name":"Göteborgs Orienthus - handel i Gamlestaden","address":"","preamble":"","header":"Göteborgs Orienthus - handel i Gamlestaden","body":"Plan - laga kraft. Planändring","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0319/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0319/07
 • Diarienummer FK FN0728/08
 • Planens formella namn Detaljplan för handel vid Lafingatan.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Huvudsaklig markägare är
Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}