Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Kungsladugård - Idrottshall, bostäder mm vid Gröna Vallen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnad som innehåller bostäder, garage samt integrerad idrottshall. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för att den välanvända konstgräsplanen ska finnas kvar inom Gröna Vallen.

Planområdet ligger i stadsdelen Kungsladugård i Göteborg, cirka tre kilometer från Göteborgs centrum. Planområdet inrymmer en del av en större öppen yta i en för övrigt tätbebyggd stadsdel. Den yta som planområdet omfattar används idag för parkering, konstgräsplan, bollbinge och spontanidrott. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården: Kungsladugård-Sandarna.

Vad händer just nu?

Samråd är planerat till tredje kvartalet 2023

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.917949765923286,57.687949120043754]},"properties":{"id":"BN0256/21","name":"Kungsladugård - Idrottshall, bostäder mm vid Gröna Vallen","address":"","preamble":"","header":"Kungsladugård - Idrottshall, bostäder mm vid Gröna Vallen","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0256/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0256/21
 • Diarienummer FK FN2113/21
 • Planens formella namn Detaljplan för idrottshall, bostäder mm vid Gröna Vallen, inom stadsdelen Kungsladugård

Kontaktuppgifter

Helena Iveroth

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 85
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Magnus Bergström

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 24
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}