Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Översiktsplan för Göteborg

Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen. En stark kärna är en förutsättning för att Göteborg och regionen ska fortsätta ha en god tillväxt. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt på ca 250 000 nya invånare i Göteborg.
Göteborgs fortsatta utbyggnad kommer i huvudsak att ske inom det sammanhängande stadsområdet. Största delen av tillkommande bostäder och samhällsservice föreslås framförallt genom förtätning och kompletteringsbebyggelse i innerstaden och mellanstaden. En stor del av detta förväntas ske genom omvandling av tidigare hamn och industriområden. I ytterstaden föreslås utbyggnad främst i utpekade större samhällen.
Samtidigt som Göteborg växer står staden inför stora utmaningar där stadsutvecklingen måste vara en del av lösningen. Det handlar dels om förbrukningen av naturresurser och klimatpåverkan, dels om att Göteborg är en delad stad med stora skillnader i livsvillkor och hälsa. För att nå målet om en hållbar stad utgår översiktsplanen från den övergripande inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad.
Översiktsplanen innehåller särskilda inriktningar för de geografiska delområdena Angered, Östra mellanstaden, Sydvästra mellanstaden och Centrala Hisingen. Inriktningar finns även för allmänna intressen såsom natur- och kulturmiljöer, miljö och klimataspekter, utformning av bebyggelse och infrastruktur, hushållning med mark och vatten samt bostadsbebyggelse.
Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige antog planen 19 maj 2022.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.966719757471116, 57.70708740178448]},"properties":{"title":"Översiktsplan för Göteborg","content":"Översiktsplan - efter antagande","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0199/17"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0199/17

Kontaktuppgifter

Anna Olsson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 87
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Hilda Lagström

Översiktsplanerare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 12
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av stadsbyggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av stadsbyggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av stadsbyggnadssnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - godkänd

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av stadsbyggnadsnämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Översiktsplan - inför antagande

 6. Översiktsplan - efter antagande

${loading}