Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lundby - Program för Wieselgrensplatsen m.m.

Programarbete har inletts för att beskriva effekterna av linbanans placering vid Wieselgrensplatsen, för att beskriva utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid den befintliga torgmiljön samt att utreda förtätningsmöjligheter vid Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen och längs med Hjalmar Brantingsgatan.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2022 att avbryta programarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.935880567544979,57.721100538889914]},"properties":{"id":"BN0112/17","name":"Lundby - Program för Wieselgrensplatsen m.m.","address":"","preamble":"","header":"Lundby - Program för Wieselgrensplatsen m.m.","body":"Program - avbrutet. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0112/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0112/17
  • Planens formella namn Program för Wieselgrensplatsen och del av Hjalmar Brantingsgatan.

Kontaktuppgifter

Arvid Törnqvist

Enhetschef
Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 16 50
  • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Inför program

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - avbrutet

${loading}