Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Majorna - Markanvisning för Gråberget - område 1, 2 och 3

Inom stadsdelen Majorna i Göteborg, ligger Gråberget, ca 3 km från centrala Göteborg. Under våren 2011 upprättades ett plan- program för Gråberget som visar på möjlig komplettering i området. Totalt redovisas nio områden och aktuell markanvisning avser de tre första av dessa, område 1, 2 och 3.

Område 1
Område 1 ligger i korsningen Kabelgatan/Stortoppsgatan. Tanken är att genom upprättande av ny detaljplan pröva området för bostäder, verksamheter och en förskola med tre till fyra avdelningar. Utifrån bebyggelseantikvariska grunder ska ny bebyggelse inordna sig i befintlig struktur, både avseende placering och höjd samt i förhållande till natur och topografi. Utgångspunkten är lameller i fyra våningar med entréer ut mot Kabelgatan och Stortoppsgatan. Förskolan, med en BTA motsvarande 750 kvm, ska förläggas i bottenplan i något av flerbostadshusen och kan komma att styckas av som en 3Dfastighet.

Aktuellt område kommer att ligga i direkt anslutning till ett befintligt naturområde som kommer att rustas upp varför bebyggelsen ska utformas så att området med den gamla vattenreservoaren blir tillgängligt och synligt.Upplevelsen av natur ska fortsatt genomsyra Gråberget och värdefulla skogsområden och träd kan komma att skyddas i detlajplanen. Inom området kan det bli aktuellt med markanvisning till fler än en byggherre. Det är önskvärt att en del av bostäderna blir trygghetsbostäder för äldre. Området bedöms rymma ca 80 lgh.

Område 2
Område 2 ligger i den östra delen av Ärlegatan och utgörs delvis av ianspråktagen mark. Även här ska ny bebyggelse ansluta i struktur och höjd till närliggande bebyggelse och det är viktigt att inte ny bebyggelse inkräktar på befintlig park öster om området varför värdefulla träd och skogsområden kan komma att skyddas i detaljplanen. Området bedöms rymma ca 25 lgh.

Område 3
Område 3 ligger i den västra delen av Ärlegatan i brant terräng. De svåra topografiska förhållandena innebär en utmaning men också möjighet till spännande kreativa lösningar. Bebyggelsen ska inordna sig i Gråbergets typiska bebyggelsestruktur, med grönstråket runt berget och den sammanhållna siluetten. Området bedöms rymma ca 30 lgh.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 135
 • Typ av bostäder Gärna en komplettering av större lägenheter med markkontakt i flerbostadshus eller stadsradhus.
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Detaljplanearbetet påbörjades i augusti 2012. Aktuella områden kommer med en omvandling att påverka ca 100 befintliga parkeringsplatser. Dessa ska ersättas och i samband med detaljplanearbetet kommer en parkeringsutredning att tas fram. Även tillkommande behov av parkering kommer att ingå i denna utredning och det är möjligt att en samordning av parkeringsbehovet för flera utbyggnadsområden genomförs, troligtvis inom område 1. En viktig planeringsförutsättning för all utbyggnad i Gråberget är att p-garage inte får förläggas i bottenvåning ut mot gata. Istället ftersträvas varierade och öppna bottenvåningar. En etablering av butikslokaler längs Stortoppsgatan anses kunna stärka befintlig centrumbildning och ge en trevligare gatumiljö.

Diarienummer

 • Diarienummer FN 4771/10
 • Beslut 2013-01-14
 • Markanvisning lämnad till Inobi AB Skeppsviken Fastighets AB Trollängen Bostads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}