Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

Spårvägen ska, i enlighet med visionen för Älvstaden, knyta samman staden över älven, ge korta restider samt skapa förutsättningar för att möta de ökade behov som Älvstadens utbyggnad av bostäder och arbetsplatser medför. Spårvägen är en delsträcka inom ett av de nya utpekade kollektivtrafikstråken inom Sverigeförhandlingen, spårväg från Brunnsbo till Linné.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2022-11-29, det innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadsförvaltningens arkiv och har aktnummer 2-5591.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.944939196294602, 57.71202716569494]},"properties":{"title":"Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén ","content":"Plan utökat förfarande - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0847/20"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0847/20
 • Planens formella namn Detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.

Kontaktuppgifter

Susanne Hagberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 28
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Jennie Andreasson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 26
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Roger Månsson

Trafikplanerare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-749 60 39
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad genom fastighetskontoret och Fribordet ab (Älvstranden utveckling)

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

${loading}