Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken

Inom planområdet finns några kvarter längs Götaleden fördelat på bostäder, verksamheter och aktiva bottenvåningar. Här är också de västra uppgångarna från Västlänkens station vid Centralen, den nya entrén för tågpendlare och en möjlighet att ge Nordstan en attraktiv och välkomnande sida mot norr och öster.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige antog planen 23 februari 2023 och är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.96946794894949, 57.71041027896629]},"properties":{"title":"Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken","content":"Plan utökat förfarande - Överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00217"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00217
 • Planens formella namn Bostäder, verksamheter och uppgångar för västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelen Nordstaden och Gullbergsvass

  Tidigare diarienummer för SBK 1345/15.

Kontaktuppgifter

Emir Aganovic

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 08
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är förnärvarande överklagad

 7. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}