Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Heden - Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt höghus mot Korsvägen och en ny entré mot Skånegatan. Planens syfte är även att förstärka Korsvägen som mötesplats i samband med byggnationen av Västlänken.

Passa på och svara på en enkät som du hittar på den här sidan

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.987590322001756, 57.697393969778]},"properties":{"title":"Heden - Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen","content":"Plan utökat förfarande - samråd","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00138"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00138
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN0528/21
 • Planens formella namn Detaljplan för Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen (Heden 34:16 m.fl.) inom stadsdelen Heden.

  Tidigare diarienummer för SBK 0528/21.

Kontaktuppgifter

Sabina Uzelac

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 79
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Johan Henrikson

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 28
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Jenny Tiberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031–368 11 65
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Svenska Mässan och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}