Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Askim - Bostäder vid Hovåsterrassen

Flygbild över planområdet

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att inom fastigheten Hovås 2:60 uppföra flerbostadshus samt möjliggöra för att säkra den befintliga allmänna gångbanan Skallgången som ligger inom fastigheten. En befintlig villa finns på fastigheten som för övrigt utgörs av naturmark i brant sluttning. Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse inom en mindre del av det område som i översiktsplanen anges som grön- och rekreationsområde. Förslaget bedöms inte generera negativa konsekvenser för de utpekade värdena och en sammanhängande grönstruktur kan behållas runt exploateringen. I arbetet med detaljplanen tas Skalldalsvägen med för att möjliggöra en breddning av befintlig trottoar.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-03-14, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5443.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.943565365846547,57.61373405597233]},"properties":{"id":"BN0918/06","name":"Askim - Bostäder vid Hovåsterrassen","address":"","preamble":"","header":"Askim - Bostäder vid Hovåsterrassen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0918/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 148

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0918/06
 • Diarienummer FK FN3783/13
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Hovåsterrassen inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Olof Thimfors

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 31
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat fastighetsägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}