Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Den nya översiktsplanen har en fördjupning för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led. Den innehåller utvecklingsstrategier för hur Högsbo-Frölunda ska växa hållbart genom omvandling och komplettering för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Staden kan växa österut genom att bygga om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och genom att Högsbo industriområde omvandlas till blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter, offentlig service och parker. En ny spårväg ger stark kollektivtrafik till den nya stadsdelens invånare. Även delar av Sisjöns industriområde får förutsättningar att omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Planen innehåller också rekommendationer för park- och naturområden, bebyggelseutveckling, mobilitet och infrastruktur, kulturmiljö, näringsliv och handel samt vatten och klimat.
Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Den fördjupade delen för Högsbo-Frölunda har inarbetats i den kommunomfattande översiktsplanen. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 19 maj 2022.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.93553702949187,57.659460175722444]},"properties":{"id":"BN0896/16","name":"Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden","address":"","preamble":"","header":"Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden","body":"Översiktsplan - efter antagande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0896/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0896/16

Kontaktuppgifter

Erik Hansson

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 77
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sara Brunnkvist

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 75
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av stadsbyggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av stadsbyggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av stadsbyggnadssnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - godkänd

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av stadsbyggnadsnämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Översiktsplan - inför antagande

 6. Översiktsplan - efter antagande

${loading}