Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backa - 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg

Selma Lagerlöfs torg omformas från den befintliga 60-talsstrukturen till ett modernt torg för framtiden. Befintliga handelsbyggnader och parkeringsplatser ersätts med ca 600 nya bostäder i kvartersstruktur, en ny centrumbyggnad med handel och parkering samt en idrottshall kantad av ca 200 studentbostäder. I kvarterens bottenvåningar finns möjlighet till handel och verksamheter. Sammantaget innehåller planen utöver de 800 bostäderna ca 20 000 kvm BTA fördelade mellan handel, centrumverksamhet, kontor, vård, kultur och idrott.

Mer information om Selma Stad på Stadsutveckling Göteborg.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2015-11-19. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5251. Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.982550690807674,57.750314750776376]},"properties":{"id":"BN0701/10","name":"Backa - 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg","address":"","preamble":"","header":"Backa - 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0701/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 320
 • Planerade bostadsrätter 280
 • Övrigt Totalt ska det byggas ca 600 lägenheter. Byggstart: 69 byggstartades 2018 (Botrygg). 74 hyresrätter byggstartades (kv 5 och 9) 2021 av Framtiden 86 bostadsrätter byggstartades 2021 av Riksbyggen 60 bostadsrätter byggstartades av Egnahemsbolaget 2021 56 lägenheter byggs i ett äldreboende - färdigställt 2021 73 trygghetsbostäder - färdigställt 2021 9 lägenheter med BMSS-boende, alla med hyresrätt, alla dessa byggs av Botrygg, färdigställt 2021 Av hyresrätterna är ca 220 studentbostäder, Keywe är byggherre. 69 bostadsrätter färdigställda av Botrygg 2021

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0701/10
 • Diarienummer FK FN0703/09
 • Planens formella namn Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Julia Carmesund

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 91
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Inom området finns tre markägare, Göteborgs kommun, Rysåsen och Familjebostäder. Kommunens fastighetsnämnd har markanvisat sin del av marken till fyra exploatörer med avseende på att bygga bostäder, kontor och lokaler. De fyra exploatörerna är Förvaltnings AB Framtiden, Riksbyggen, Botrygg och Keywe. Förvaltnings AB Framtiden har i sin tur utsett tre bolag inom koncernen som är delaktiga i detaljplanearbetet, Göteborgs EgnaHems AB, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag AB och Förvaltnings AB Göteborgslokaler.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför godkännande

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}