Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Tynnered - Bostäder och förskola vid Björkhöjdsskolan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 200 bostäder i två kvarter i fyra till fem våningar vid före detta Björkhöjdsskolan och cirka 110 små och tillgängliga hyreslägenheter i två till fyra våningar söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan vid Björkhöjdsgatan 20. Inom planområdet planeras det dessutom för en förskola med sex avdelningar vid Trollbärsvägen samt att bygga ut allmän plats i form av nya gator, gångvägar samt en upprustning av befintliga grön- och rekreationsytor. Den biotopskyddade kastanjeallén ska bevaras.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-09-22. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktnummer 2-5367.

På grund av tekniska begränsningar så har vi tagit bort alla dokument som varit publicerade på denna sida förutom de lagakraftvunna planhandlingarna. Om ni vill ha tag i dokument som funnits på denna sida så får vi hänvisa till vår kundservice.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.892137891152093, 57.65173565260846]},"properties":{"title":"Tynnered - Bostäder och förskola vid Björkhöjdsskolan","content":"Byggstart/pågående byggprojekt","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0633/12"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0633/12
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN0308/13
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och förskola vid Björkhöjdskolan inom stadsdelen Tynnered

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}