Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen

Bild 1. Vy från Drottningtorget, skiss som visar tillåten bebyggelsevolym inom detaljplanen.
Bild 2. Volymskiss som visar tillåten bebyggelsevolym och planerad bebyggelse inom Centralenområdet.
Bild 3. Illustration från perrongområdet mot norr, visar stationstorget och föreslagen bebyggelse. Bild: tmrw
Bild 4. Illustration över takterrasser med grönska och vatten. Bild tmrw

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för verksamheter, handel, bostäder m.m. norr om centralstationen. Planområdet är ca 20 000 kvm stort. Området avgränsas av Nils Ericson terminalen i väster, i söder av befintlig bangård, i öster av uppställningsspåren för pendeltåg och i norr av gränsen för detaljplan för västlänkens station centralen. Planens syfte är att möjliggöra för exploatören att expandera inom sitt område och samtidigt öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2024-04-30, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadsförvaltningens arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5539.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97349412015044, 57.71045608007968]},"properties":{"title":"Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen","content":"Plan - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0604/13"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0604/13
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN5026/14
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass

Kontaktuppgifter

Simon Wallqvist

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 90
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Johan Henrikson

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 28
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Roger Månsson

Trafikplanerare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-749 60 39
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}