Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Torp - Boende med särskild service vid Göketorpsgatan

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) omfattande 8 lägenheter med tillhörande personalutrymmen och kök fördelat på två våningar. Detaljplanen syftar även till att bekräfta en parkmark i den norra delen av planområdet.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som stadsbyggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.02113610989145,57.707898110335364]},"properties":{"id":"BN0550/14","name":"Torp - Boende med särskild service vid Göketorpsgatan","address":"","preamble":"","header":"Torp - Boende med särskild service vid Göketorpsgatan","body":"Plan - granskning. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0550/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0550/14
 • Diarienummer FK FN3181/14
 • Planens formella namn Detaljplan för boende med särskild service vid Göketorpsgatan inom stadsdelen Torp

Kontaktuppgifter

Helena Bråtegren

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031- 368 17 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Åsa Åkesson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 52
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Josefine Halldin

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Kommunen

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}