Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Centrala Göteborg - Götaleden vid Gullbergsvass

Område för framtidens Götaled och stadsutveckling

Kan man bo på Götaleden i framtiden och odla sina egna tomater på lummiga gårdar mellan husen?


Den här detaljplanen möjliggör överdäckningsförberedd sänkning av Götaleden på sträckan mellan Kämpegatan och Falutorget. Att sänka Götaleden är första steget till att kunna överdäcka leden och skapa möjligheter till bostäder, kontor, parker och stråk ner mot vattnet så att vi kan göra hela området vackrare, grönare och tillgängligare för alla. Målet är att på sikt skapa en attraktiv stadsmiljö i Gullbergsvass och utveckla Vision Älvstaden genom att arbeta bort barriärer, bygga samman staden och möta vattnet. Stadsbyggnadskontoret tar fram detaljplan för projektet parallellt med att Trafikverket tar fram en vägplan.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-07-03. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5287.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.981543500753887, 57.716428458010746]},"properties":{"title":"Centrala Göteborg - Götaleden vid Gullbergsvass","content":"Plan - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0495/12"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0495/12
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN1547/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Omarbetning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av stadsbyggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

${loading}