Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Masthuggskajen - staden växer västerut

Utvecklingen av Masthuggskajen har startat. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Förbindelserna till Göteborgs innerstad, Majorna och Linné förbättras och vattnet kommer närmare med en ny halvö och ett kajstråk vid älven.

En grön och hållbar stadsdel


Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsytor och gator för bilen ska Masthuggskajen bli en plats där människor kan mötas och trivas. På Masthamnsgatan och i stadsdelens två nya parker görs plats för umgänge och aktivitet, inte minst för barn och unga.


Det ska vara lätt att leva hållbart på Masthuggskajen och därför satsas det bland annat på attraktiva gång- och cykelstråk, kollektivtrafik, cykelparkeringar samt bil- och cykelpool. Ambitionen är att skapa en tillåtande plats med kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och kultur.

Detaljplanen


Syftet med detaljplanen är att bidra till stadens rumsliga och sociala integration. Det blir en ny stadsdel med hög täthet vars karaktär och identitet bygger på tre stråk; stråket längs älven, stråket som förlänger Linnégatan ner till vattnet och stråket som förlänger Nya Alléns grönstråk vidare västerut. Högre byggnader är placerade i de inre östra delarna och sedan trappar bebyggelsen ner ut mot kajen och västerut längs Första Långgatan. Förslaget innebär cirka 1200 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.I sidmenyn på denna sida hittar du formella handlingar om Masthuggskajen.


Läs mer om Masthuggskajen på:Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling


Byggaktörernas egna webbsida


Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft den 1 mars 2019, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5435.

Byggnation pågår


Byggnationen startade hösten 2019. Flera kontorshus står klara och under 2023 sker inflytt i det nya hotellet. Byggnation av de första bostadshusen pågår på Första Långgatan och Masthamnsgatan. Dessutom förväntas byggnationen av den nya p-anläggningen med verksamhetslokaler, gymnastiksal, mat och kultur i områdets västra del dra igång ordentligt under 2023. Samtidigt pågår grundläggningen av den nya halvön som sträcker sig 100 meter ut i Göta älv.


Göteborgs Stads exploateringsförvaltning bygger gator, torg och parker. Och drar ledningar till de nya husen. Under 2023 pågår ledningarbeten framförallt på Första Långgatan. Ett spårstopp planeras till sommaren 2023 för att vi ska kunna lägga ledningar under spåret.


Byggnation förväntas pågå till runt 2030.I perioder kommer framkomligheten i området vara begränsad. Gång, cykel och kollektivtrafik kommer att prioriteras under byggtid så långt det går.


Bygg- och trafikinformation på masthuggskajen.se[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.948092504733166,57.70078693725252]},"properties":{"id":"BN0402/13","name":"Masthuggskajen - staden växer västerut","address":"","preamble":"","header":"Masthuggskajen - staden växer västerut","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0402/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0402/13
 • Diarienummer FK FN4517/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Aktuell tidplan

 • Byggstart Planerad utbyggnadstid 2019-2026

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Helena Pyk

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 63
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Rune Arnesen

Älvstranden Utveckling AB
 • Telefon 031-368 96 61
 • E-post rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Kommun och privata markägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - kompletterande samråd

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 10. Genomförandestudie

${loading}