Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Centrala Göteborg - Bangårdsviadukt

Den nya bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra Drottningtorget - Nils Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik och därigenom bereda plats för en utökad kollektivtrafik samt ökat utrymme för gående och cyklande.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige fattade 2010-05-06 beslut om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta detaljplan för en bangårdsförbindelse i form av en viadukt.

Just nu arbetar vi med att se över alternativa sträckningar för bangårdsviadukten, samordna lösningsalternativen med de andra stora projekten i omgivningen och till de planer som Staden har för framtiden. I projektet ingår också att titta på stadsbilden på Åkareplatsen och omkring brofästet på norra sidan.
I höst kommer arbetet börja med att ta fram samrådshandlingar.


Viadukten föreslås ha dubbelriktad gång- och cykelbana på båda sidor samt två körfält i vardera riktning. Ambitionen är att den ska kunna upplevas som stadsgata.


Vid Åkareplatsen/Polhemsplatsen planeras viadukten stiga från marknivå, inbyggd i nya kvarter både på västra och troligtvis även östra sidan. Viadukten kommer ansluta till befintliga Stampbroar. Norr om bangården kommer troligen viadukten få en östlig sträckning in mot Gullbergsvass.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.976447973518654, 57.70845437448059]},"properties":{"title":"Centrala Göteborg - Bangårdsviadukt","content":"Startskede","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0358/10"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0358/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Bangårdsviadukt mm inom stadsdelarna Stampen och Gullbergsvass.

Kontaktuppgifter

Simon Wallqvist

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 90
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Per-Anders Käll

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 78
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Trafikkontoret

 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

${loading}