Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1

Detaljplanen syftar till att utveckla stadsdelen med ca 650-700 nya bostäder och kompletterande verksamheter och service. Detaljplanen möjliggör även ombyggnad av Litteraturgatan med utrymme för framtida spårvagnstrafik och prioritering av gång- och cykeltrafiken. Sammantaget ger förslaget förutsättningar för att skapa en levande och attraktiv stadsdel.

Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Selma Stad


Byggaktörers webbplats med aktuell information om Selma Stad

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-19, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5371.


2022-06-03
Arbetet upptas igen i augusti
Trafikkontoret har upphandlat entreprenör. Byggstart för arbetet på Litteraturgatan blir i augusti 2022. Förseningen av projektet bedöms bli 6 månader vilket ger en trolig sluttid 2023-10-31 för hela projektet.


2022-03-01
Arbetet med Litteraturgatan
Den 22 november 2021 sattes entreprenören för projekt Litteraturgatan i konkurs. Det betyder att arbetsplatsen för projekt Litteraturgatan tillsvidare är stängd. Förseningen bedöms bli 6 månader vilket ger en trolig sluttid 2023-10-31. Park- och naturförvaltningen ansvarar under tiden för tillsyn av trafikanordningarna på Litteraturgatan.

Utveckling bostäder
Det pågår en omvandling längs Litteraturgatan där ungefär 750 bostäder kommer byggas i 11 kvarter under några år framöver. Hyreslägenheterna och p-husen i kvarter 5 och 9, som byggs av Framtiden Byggutveckling kommer ägas och förvaltas av Poseidon.
I kvarter 5, som kommer bli p-hus och hyreslägenheter, står pelare på plats där bjälklag ända till plan 4 kommer att placeras. Även väggar för nedersta plan är på plats. För kvarter 9 pågår förberedelser inför byggstart med detaljprojektering.


www.stadstutveckling.goteborg.se/projekt/selma-stad finns en film där vi berättar mera om vårt arbete.

Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.


[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.975753447377162, 57.743651345940876]},"properties":{"title":"Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1","content":"Informationsmaterial","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0342/13"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0342/13
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN0560/15
 • Diarienummer Stadsmiljöförvaltningen 2288/18
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder väster om Litteraturgatan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Rune Andersson

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 37
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Bostads AB Poseidon

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 9. Informationsmaterial

${loading}