Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisningstävling för Lennart Torstenssonsgatan 9

Adressen Lennart Torstenssonsgatan 9 utgörs av en tomt belägen på en av Göteborgs mest prominenta gator i nära anslutning till Götaplatsen, Kungsportsavenyn och Renströmsparken. Tomten är obebyggd och utgör en egen fastighet med beteckningen Lorensberg 17:31.

Närområdet utgörs av Lorensbergs unika villastad som är ett av Göteborgs främsta exempel på 1910-talets stadsplanekonst och uppvisar tidens mest påkostade och praktfulla bostadsbebyggelse med omsorgsfullt utformade detaljer.

Renströmsparken med anrika Näckrosdammen, som anlades till Jubileumsutställningen 1923, skapar en fantastisk avskild och lugn bostadsmiljö i stadens absolut centralaste delar. Området som omfattas av stadens bevarandeprogram och utgör riksintresse för kulturmiljövården är planlagd enligt gällande detaljplan från 2005.

Detaljplanen medger uppförande av bostäder inom markanvisningens fastighet.
Tomten är kuperad och byggrätten finns i tomtens norra del med angöring från Lennart Torstenssonsgatan.

För markanvisningstävlingen efterfrågas flerbostadshus med minst 8 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.
Bedömningsgrund för markanvisningstävlingen är högst lämnat pris.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för markanvisningstävling vid Lennart Torstenssonsgatan 9”.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är öppen till och med den 25 juni.

Eventuella frågor skickas via mail till Charlotte Karlsson alternativt Fredrik Mellberg senast 11 juni 2020. Kontaktuppgifter nedan.

Formkrav för inlämnad ansökan:

Formkraven ska vara uppfyllda för att ansökan ska prövas. Ansökan ska lämnas i ett anonymt förslutet A4-kuvert märkt med:
FNC01/20

Detta A4-kuvert ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär, organisationsnummer för sökande bolag ska anges. Ansökningsformulär finns att hämta på www.goteborg.se/markanvisning.
• Beskrivning av bolagets projektorganisation med CV för projektorganisationens ingående personer.
• Redovisning av projektorganisationens tidigare genomförda referensprojekt samt bolagets tidigare genomförda projekt av relevans.

Diarienummer

 • Diarienummer FN2350/20
 • Referensbeteckning FNC01/20
 • Beslut 2020-09-21
 • Markanvisning lämnad till Hökerum Bygg AB

Öppen för ansökan

2020-05-06 – 2020-06-25

Upplysningar lämnas av

Charlotte Karlsson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 13 23
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Fredrik Mellberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 12 62
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}