Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backa - Markanvisning för Selma Lagerlöfs Torg - Bostäder, handel, kontor m m

Illustrationsbilder från parallella uppdraget: White, Addera och detaljplan

Planområdet är beläget ca 5 km norr om centrala Göteborg.

Detaljplanen utgör den första etappen av en omvandling av Selma Lagerlöfs torg med omgivningar.

Ytterligare etapper framgår av bilagda handlingar: "Program för områden vid Selma Lagerlöfs torg och delar av Litteraturgatan" samt i "Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg och kringliggande områden. Sammanfattning och inriktning". I sammanfattningen av de parallella uppdragen har en rad viktiga planeringsförutsättningar noterats som ska beaktas av de intressenter som lämnar intresseanmälan.

Den första detaljplanen omfattar centrumdelen av Selma Lagerlöfs torg med helt nya lokaler för handel samt bostäder, idrott och kultur m.m.

Preliminär avgränsning för detaljplan 1 framgår av bilagd karta. Notera att detaljplan 1 endast omfattar del av det område som behandlades i de parallella uppdragen.

Du hittar alla dokument i processtegen till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och markanvisning har lämnats till Keywe AB tillsammans med Landsort Care 3 AB för bostäder och idrottshall i kombination med student/ungdomsbostäder i etapp I. De andra exploatörerna har fått markanvisning för bostäder/verksamheter.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.971918704438638,57.75183026077536]},"properties":{"id":"FN0703/09","name":"Backa - Markanvisning för Selma Lagerlöfs Torg - Bostäder, handel, kontor m m","address":"","preamble":"","header":"Backa - Markanvisning för Selma Lagerlöfs Torg - Bostäder, handel, kontor m m","body":"Beslutade markanvisningar. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&markanvisning=FN0703/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 500
 • Typ av bostäder Flerbostadhus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information Arbetet med detaljplanen ska påbörjas under hösten 2012. Projektet utvecklas i samarbete mellan de två huvudsakliga markägarna Göteborg Stad och Rysåsen Fastighets AB (Förvaltnings AB Framtiden). Projektet benämns "Framtidens Selma". De båda markägarna kommer gemensamt att markanvisa respektive mark till en grupp byggintressenter som gemensamt ska utveckla ett förslag till bebyggelse. Byggintressenterna behöver således anmäla intresse endast till fastighetskontoret. Framtidenkoncernen har idag ca 2500 hyresrätter i närområdet. Fler fastighetsägare eftersträvas för att få till en bättre balans mellan privat ägande och allmännyttan. Framtidskoncernen har preliminärt anmält intresse för ca. 100 hyreslägenheter och ca 50 - 100 bostadsrätter samt handel i bottenvåningar, kontor m.m. Utöver detta kommer att markanvisas för ca. 100 hyreslägenheter och ca. 200-250 bostadsrätter (preliminära siffror). Inom området ska det också byggas en idrottshall. Det kan vara aktuellt att denna ägs och förvaltas av annan än kommunen. Idrottshallen kan komma att byggas i kombination med bostäder och en intresseanmälan för detta välkomnas. Utveckling av bostäder i form av "byggemenskap" kan också vara aktuellt. (Information om byggemenskaper finns att hämta på www.hallbarastader.gov.se) Frågor kring markanvisningen besvaras av utvecklingsledare Lars Johansson på fastighetskontorets planeringsenhet, 031-368 10 55 samt av projektledaren på Rysåsen Fastighets AB Kristina Hulterström, 031-7737560.

Diarienummer

 • Diarienummer FN0703/09
 • Beslut 2013-02-08
 • Markanvisning lämnad till Förvaltnings AB Framtiden Keywe AB med Landsort Care 3 AB Botrygg Bygg AB Riksbyggen
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 10 55
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

${loading}