Till sidans huvudinnehåll
Ett gult tåg på en tågräls.

Riksintressen


Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen, exempelvis områden lämpade för järnvägar eller en energianläggning, till exempel vindkraft. Det kan även röra sig om viktiga naturvärden såsom rennäringen eller fisket.

Hur bestäms vilka områden det gäller?

Bestämmelserna om riksintresse finns i Miljöbalken . Riksintressena i de olika kapitlen pekas ut på olika sätt, antingen direkt i lagtexten (som i fjärde kapitlet i miljöbalken) eller så sker utpekande i en dialog mellan olika företrädare från stat och kommun som deltar. Tanken är att riksintressena ska avgränsas mer noggrant i kommunernas översiktsplaner.

Statliga myndigheter med ansvar för olika sektorer har fått i uppgift att ange områden som myndigheterna anser är av riksintresse. Dessa områdesanspråk ska sedan behandlas i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

Vad innebär det att ett område pekats ut som riksintresse?

Det är bara när markanvändningen ska ändras som det kan få någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas alltså inte. Det är också bara vid sådan ändring av markanvändningen som behöver någon form av beslut från en myndighet för att kunna genomföras som riksintresseområdena kan beaktas. Om den ändrade markanvändningen skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så är huvudregeln att ändringen inte ska tillåtas.

Aktörer som arbetar med riksintressen

Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län representerar staten i bland annat riksintressefrågor i vårt län.

I digital översiktsplan för Göteborg redovisas aktuella riksintressen och deras avgränsning. I planen redovisas också kommunens ställningstagande till riksintressena.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}