Till sidans huvudinnehåll
Bild av nyponbuske med broschyren Grönplan infälld i bild

Grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad

Grönplanen syftar till att visa hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas. Den är vägledande för Göteborgs Stads alla planerande, byggande och förvaltande förvaltningar och bolag, som samtliga bidrar till en sammanhållen stadsutvecklingsprocess.

Grönstrukturen har en nyckelroll för att möta några av de utmaningar som samhället står inför på ett mångfunktionellt, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad 2022-2030 innehåller tre mål och nio strategier.

Göteborgs grönplan antogs av park- och naturnämnden 2022-06-20 (nuvarande stadsmiljönämnden).

Göteborgs grönplan, PDF (18MB)

Grönplanens tre mål

Hållbar utveckling beskrivs vanligen utifrån tre dimensioner av hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk. Hållbar utveckling kan dessutom beskrivas som ett beroende där ekologisk hållbarhet tillskrivs stor vikt och ses som en förutsättning för social hållbarhet. Tillsammans skapar den ekologiska och sociala hållbarheten förutsättningar för den ekonomiska hållbarheten. Sammantaget måste de tre dimensionerna av hållbarhet samverka för att utvecklingen ska vara hållbar.

Ekologiskt

Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där en variation av naturtyper och gröna samband skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald.

I Göteborg finns en variation av naturtyper med god spridning över staden som bidrar till en hög biologisk mångfald. De gröna områdena är tillräckligt stora och har kopplingar mellan sig så att olika arter kan leva och utvecklas. Stadens gröna områden förvaltas så att ekosystemtjänster utvecklas och stärks och ett rikt växt- och djurliv gynnas.

Socialt

Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där parker, naturområden och stadsrum bidrar till varierade, jämlika och hälsosamma livsmiljöer.

I ett jämlikt och hälsosamt Göteborg, finns parker, naturområden och gröna stadsrum nära göteborgare och besökare. Staden erbjuder offentliga platser för alla, med rika och varierade upplevelser som stärker stadens identitet. Det är lätt att röra sig längs blå och gröna stråk, både till vardags och som rekreation. Göteborgarna ges möjlighet att ta egna initiativ och vara delaktiga i utvecklingen av de gemensamma livsmiljöerna.

Ekonomiskt

Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där grönstrukturens ekosystemtjänster är värdeskapande och ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi.

Genom att nyttja och ge utrymme åt de processer och värden som ekosystemen skapar, kommer Göteborg att stå bättre rustat både ekonomiskt och miljömässigt för klimatförändringar. Grönstrukturens alla beståndsdelar, såsom träd, parker, naturområden och vatten, är investeringar som minskar stadens klimatavtryck. Grönstrukturen bidrar till att reglera och hantera effekterna av ett förändrat klimat. Detta är grunden för en hållbar samhällsekonomi.

Strategier för att nå målen

Övergripande

  1. Bevara och utveckla stadens ekosystemtjänster

Kvantitativa och strukturerande

  1. Utveckla och bevara de gröna kilarna
  2. Förstärk och utveckla blågröna stråk
  3. Stärk gröna stråk och samband i staden
  4. Säkerställ god tillgång till parker och naturområden

Kvalitativa och innehållsmässiga

  1. Värna och utveckla en robust grönstruktur i den hårdgjorda staden
  2. Skapa ett varierat innehåll i parker och naturområden
  3. Utveckla grönstrukturen genom skötsel
  4. Involvera, informera och aktivera

Vem vänder sig grönplanen till?

Grönplanen ska vara vägledande för Göteborgs Stads alla planerande, byggande och förvaltande förvaltningar och bolag, som alla bidrar till och möjliggör en sammanhållen stadsutvecklingsprocess. Planen ska även fungera som vägledning och inspiration för Göteborgs övriga aktörer inom stadsplanering och grönplanering, så som inom civilsamhället, akademin och näringslivet.

Samordnad hållbar stadsplanering

Grönplanen har tagits fram parallellt med Översiktsplan för Göteborg som antogs av kommunfullmäktige 2022. Utöver den finns det ett antal dokument som väglett arbetet. Framför allt strategi för utbyggnadsplanering, Vision Älvstaden och Trafikstrategi för en nära storstad. Förutom dessa finns ett antal internationella och nationella utgångspunkter för Grönplanen.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs grönplan så kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}