Till sidans huvudinnehåll

Översiktsplan för Göteborg


Översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt. Grunden är att staden ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Vad?

Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska vi uppnå genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Det är utgångspunkten ny översiktsplan för Göteborg.

En utmaning är att Göteborg är attraktivt. Det kan låta bakvänt men att människor och företag vill hit betyder att staden växer med fler invånare, arbetsplatser och företag. Det är många som vill vara här och det kräver sin plats. En annan stor utmaning är att Göteborg är en delad stad. Det finns stora skillnader i livsvillkor i olika stadsdelar. Dessutom skiljer de stora trafiklederna och andra barriärer människor åt. En tredje utmaning är ett förändrat klimat som kommer att påverka Göteborg på flera sätt. Det måste vi förbereda oss på.

I översiktsplanen ingår också fördjupad översiktlig planering för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. Det betyder att den nya översiktsplanen har mer detaljerad planering för de områdena.

Var?

Översiktsplanen gäller hela Göteborg men för att en långsiktig planering ska fungera så måste det också tas hänsyn till statliga riksintressen och hur grannkommunernas långsiktiga planering ser ut. Göteborg är regionens kärna och påverkar människor även utanför kommunens gränser.

Varför?

Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt. För att nå dit måste vi ta i tu med de stora utmaningarna som Göteborg står inför. Tanken är att vi ska utgå från att staden ska utvecklas på ett nära, sammanhållet och robust sätt, det är huvudstrategierna i den nya översiktsplanen:

En nära stad

I Göteborg ska det vara nära till allt du behöver och vill göra i vardagen. Som att handla mat, besöka vårdcentralen, ta en fika eller träna med vännerna. Det ska vara så nära att du kan gå eller cykla på ett smidigt sätt. Då behöver vi låta innerstaden utvidgas och växa över älven. Samtidigt ger det möjlighet för ett mer varierat utbud på fler platser i staden. I det ingår även fler parker, grönområden och offentliga mötesplatser. Inte minst ska barn och unga ha trygga platser där de kan umgås.

En sammanhållen stad

I en sammanhållen stad finns förutsättningar för människor med olika bakgrund och åldrar att mötas över stadsdelsgränser. Det är viktigt att motverka de barriärer som kan uppstå. Fysiska, mentala och sociala. Vi måste ha en infrastruktur med ett välfungerande nätverk av kollektivtrafik, gator, gång- och cykelvägar som gör staden mer sammanhållen. Andra viktiga pusselbitar är en större variation av bostäder och bostadsformer på fler platser. Att bevara viktiga mötesplatser och göra dem mer lättillgängliga.

En robust stad

Göteborg ska stå starkt i minst 400 år till. I en framtid med klimatutmaningar och kriser gäller det att tänka in både motståndskraft och flexibilitet i stadsplaneringen. Vi måste bidra till att begränsa klimatförändringarna, exempelvis genom hållbar hantering av naturresurser och att ta hand om det som redan är byggt. Du som invånare ska också känna möjlighet till ett inflytande över stadens utveckling. Detsamma gäller för näringsliv, handlare, entreprenörer och kultursektor. Vår stad har en egen själ som vi ska fortsätta bygga på – tillsammans.

När?

Du kan titta på den nya översiktsplanen när du vill. 

Den finns på en digital plattform som består av en karta där du kan zooma in och ut för att se det just du är intresserad av. Du kan också tända och släcka de olika lagren som finns i kartan för att få information om den framtida planeringen.

För att få reda på mer om tankarna bakom planeringen och hur Göteborg är tänkt att utvecklas så kan du läsa texten som också finns tillgänglig i plattformen. Där kan du enkelt klicka dig till de avsnitt som du är mest intresserad av. Det går självklart att läsa hela texten från början till slut, om du hellre vill det.

Rapport: Barns perspektiv på Göteborgs nya översiktsplan

Film från framtagningen av översiktsplanen — här i dialog med elever — vad tycker barnen?

Fakta: Översiktsplan

  • Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är reglerat i plan- och bygglagens tredje kapitel. En översiktsplan är en kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras.
  • Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för beslut som fattas i kommunen och hos andra myndigheter, till exempel när det gäller detaljplaner och bygglov.
  • I Göteborg är det byggnadsnämnden som ansvarar för arbetet med en ny översiktsplanen. När byggnadsnämnden har godkänt ett förslag är det kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut om en ny översiktsplanen för hela staden.

Underlagen till översiktsplanen

Två stragegier som styr stadsutveckling, utbyggnadsplanering, trafikstrategi samt Grönplan
Göteborg växer

Preciseringar av översiktsplanen

Det finns en rad styrande dokument som på olika sätt förtydligar och fördjupar inriktningen i översiktsplanen. Det är strategier, program och planeringar som är politiskt beslutade och ska jämkas samman och vara en del av den översiktliga planeringen.

Göteborg växer

Kunskapsunderlag till översiktsplanen

Att planera för mark- och vattenanvändandet i Göteborg på lång sikt är komplext. Därför behövs ständigt ny kunskap för att göra arbetet så nära en framtida verklighet som möjligt. Det är planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen och övrigt strategiskt arbete.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar både ut en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt samtidigt som den vägleder beslut här och nu. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om översiktsplanen så kan du kontakta kundservice på stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}