Till sidans huvudinnehåll

Årsvisa uppföljningar av översiktsplanen


Stadsbyggnadsförvaltningen följer upp hur planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. Detta redovisas årligen i en uppföljningsrapport.

För att översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och som stöd för detaljplanering och bygglov måste den vara aktuell och spegla aktuella politiska ställningstaganden. Syftet med den årliga uppföljningsrapporten är att redovisa hur stadens planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer.

De årliga uppföljningarna ska också vara ett underlag till den planeringsstrategi som kommunfullmäktige ska anta senast 24 månader efter ett ordinarie val. Planeringsstrategin ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell.

Underlagen till översiktsplanen

Två stragegier som styr stadsutveckling, utbyggnadsplanering, trafikstrategi samt Grönplan
Göteborg växer

Preciseringar av översiktsplanen

Det finns en rad styrande dokument som på olika sätt förtydligar och fördjupar inriktningen i översiktsplanen. Det är strategier, program och planeringar som är politiskt beslutade och ska jämkas samman och vara en del av den översiktliga planeringen.

Göteborg växer

Kunskapsunderlag till översiktsplanen

Att planera för mark- och vattenanvändandet i Göteborg på lång sikt är komplext. Därför behövs ständigt ny kunskap för att göra arbetet så nära en framtida verklighet som möjligt. Det är planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen och övrigt strategiskt arbete.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar både ut en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt samtidigt som den vägleder beslut här och nu. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}