Till sidans huvudinnehåll

Planeringsstrategin och uppföljning av översiktsplanen

Här hittar du Göteborgs Stads planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att säkerställa att översiktsplanen är aktuell. Den pekar också ut riktningen för stadens fortsatta arbete med översiktlig planering. Du hittar också uppföljningsrapport av översiktsplanen.

Alla kommuner ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. Att ta fram en planeringsstrategi främjar en kontinuerlig översiktsplanering. Strategin ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar som har betydelse för översiktsplanens aktualitet och även prioritera vilka insatser som krävs för att fortsatt hålla översiktsplanen aktuell. Utgångspunkten för planeringsstrategin är den årliga uppföljningen av översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade att anta Planeringsstrategi för Göteborgs översiktsplan den 19 juni 2024. Tidshorisonten för denna planeringsstrategi är 2024-2027.

Vad säger Göteborgs planeringsstrategi?

Översiktsplanen för Göteborg bedöms vara aktuell. Detta innebär att översiktsplanens ställ­ningstaganden står sig väl och att planen är aktuell i alla väsentliga de lar. Det innebär också att översiktsplanens övergripande inriktning, utbyggnadsstrategin samt dess geografiska och tematiska inriktningar bedöms kunna ge god vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

För att översiktsplanen även fortsättningsvis ska hållas aktuell är det nödvändigt att aktivt arbeta med dess strategier och successivt genomföra åtgärder och insatser som den föreslår. Planeringsstrategin pekar därför ut behov av strategisk planering som ska underlätta genomförandet av översiktsplanen.

Med stöd av planeringsstrategins inriktning har arbete med att ändra översiktsplanen utifrån ett antal aspekter påbörjats. Ändring av översiktsplanen innebär att strategierna för en viss geografi fördjupas och att tillägg görs för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Vi arbetar samtidigt in tidigare fördjupningar och tematiska tillägg i den digitala översiktsplanen.

Denna ändring av översiktsplanen föreslås omfatta följande frågor:

  • Fördjupning för Södra Älvstranden, från Järnvägen till Klippan
  • Tillägg för jordbruksmark och livsmedelsförsörjning
  • Tillägg för energiproduktion och energilagring
  • Ändring och inarbetning av fördjupningar Mölndalsåns dalgång och Södra Askim
  • Ändring och inarbetning av tillägg översvämningsrisker
  • Justeringar inom tematiskt kapitel Mobilitet och infrastruktur

Planeringsstrategi för Göteborgs översiktsplan 2024-2027

Uppföljning av översiktsplanen

Att systematiskt följa upp översiktsplanens funktion som vägledande dokument är en del av den kontinuerliga översiktsplaneringen. Den utgör ett viktigt underlag för att kunna ta fram planeringsstrategin. Uppföljningen genomförs varje år och vissa moment är fasta och vissa varierar från år till år. Uppföljningens olika moment syftar dels till att följa upp hur väl översiktsplanen efterlevs i efterföljande planering och beslut, dels till att följa om stadens utveckling går i linje med översiktsplanens intentioner, det vill säga om Göteborg går mot en mer nära, sammanhållen och robust stad.

Uppföljningsrapport 2023

Underlagen till översiktsplanen

Två stragegier som styr stadsutveckling, utbyggnadsplanering, trafikstrategi samt Grönplan
Göteborg växer

Preciseringar av översiktsplanen

Det finns en rad styrande dokument som på olika sätt förtydligar och fördjupar inriktningen i översiktsplanen. Det är strategier, program och planeringar som är politiskt beslutade och ska jämkas samman och vara en del av den översiktliga planeringen.

Göteborg växer

Kunskapsunderlag till översiktsplanen

Att planera för mark- och vattenanvändandet i Göteborg på lång sikt är komplext. Därför behövs ständigt ny kunskap för att göra arbetet så nära en framtida verklighet som möjligt. Det är planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen och övrigt strategiskt arbete.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}