Till sidans huvudinnehåll
illustration av hur processen med att ta fram detaljplan går till

Vad är en detaljplan?


En detaljplan anger var och hur högt man får bygga. Den anger även hur mark och vatten ska användas samt var det ska finnas parker och gator. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Om detaljplaner

I tjänsten Gällande detaljplaner finns de planer som just nu gäller för Göteborg. Beroende på när planen är upprättad och vad det är för plan så finns det olika mycket information och bestämmelser kopplade till planen.  

Aktuella detaljplaner hittar du på sidan Plan och byggprojekt.

På detaljplan – var du bor påverkar kan du läsa mer om detaljplaner och vad som gäller.

Vill du ha hjälp att läsa detaljplanen kontakta kundservice på stadsbyggnadsförvaltningen eller hur du läser och förstår en detaljplan

Fastighet

På kartan kan du även se fastighetsgränser. En fastighet är ett markområde som är en juridisk enhet. Fastigheter kan vara bebyggda eller obebyggda. Det finns olika typer av fastigheter, till exempel bostadsfastigheter, industrifastigheter och skogsfastigheter.

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas. Den visar till exempel var det ska finnas parker och gator samt var man får bygga och hur högt. Detaljplaner kan innehålla bestämmelser som visar hur bebyggelsen får utformas i ett område, till exempel fasadmaterial. Det kan också finnas bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Ändring av detaljplan

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. En ändring kan vara på en eller flera fastigheter.

Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner

Äldre planer som nämns i rubriken (innan 1987) gäller idag som detaljplaner, även om de inte alltid innehåller lika detaljerade bestämmelser om utformningen av bebyggelse som nyare detaljplaner gör.

Områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplan för Göteborg .Ofta används bestämmelserna för att bevara kulturhistorisk värdefull bebyggelse eller för att reglera storlek och omfattning av fritidshusbebyggelse. Till skillnad från detaljplan ger inte områdesbestämmelser dig någon rätt att bygga (så kallad byggrätt).

Tomtindelning och fastighetsplan

Tomtindelning och fastighetsplan är äldre benämningar för det som nu är en fastighetsindelningsbestämmelse i detaljplan. De innehåller tvingande bestämmelser om hur ett område ska vara indelat i fastigheter. En fastighetsplan kan även innehålla bestämmelser hur rättigheter inom ett område ska bildas, ändras eller upphävas.

Utanför detaljplanerat område

Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område är det olika bestämmelser som gäller om din fastighet ligger inom eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Vid en ansökan där fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, tas extra stor hänsyn till översiktsplanens visioner för området, översiktsplan för Göteborg. Vad gäller när en fastighet ligger utanför detaljplanerat område detaljplan – var du bor påverkar .

Hitta aktuella och gällande detaljplaner

Blå bakgrund med figurer från stadsutveckling
Göteborg växer

Tyck till: Aktuella plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bilden visar karta över Göteborg med alla detaljplaner
Göteborg växer

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}