Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 11:51

Fram till ungefär klockan 18 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Illustrationsbild i turkos med byggkranar och hus under planering

Detaljplanering

Inom en kommun kan detaljplaner användas till att reglera användningen av mark- och vattenområden. Detta gäller till exempel både när ett område ska förändras, bevaras eller när det ska byggas nytt. En beslutad detaljplan har rättsverkan och den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan anger var och hur högt man får bygga. Den anger även hur mark och vatten ska användas samt var det ska finnas parker och gator. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Startplan för planverksamhet

Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under året. Här hittar du mer om vad det innebär och startplanen för innevarande år.

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Parallella processer mellan Göteborgs Stad och byggaktörer

Arbetssättet innebär att tiden mellan detaljplanens laga kraft och byggstart kan förkortas med ett år. Erbjudandet gäller för detaljplaner som granskas tidigast 2020 och bara för projekt som lever upp till vissa förutsättningar.

Arbetet med att ta fram ett planförslag

Det är kommunen som ansvarar för att ta fram en ny detaljplan. Men du som ansökt om planen behöver investera både tid och pengar i arbetet. Här hittar du information som är viktigt att ha koll på innan ett planarbete startar.

Detaljplaneprocessen

När kommunen tar fram en ny detaljplan görs det genom en process som är bestämd i plan- och bygglagen (PBL). Under processen undersöks om marken är lämplig att använda för det som planen föreslås.

Relaterad information

Göteborg växer

Tjänst: Aktuella detaljplaner och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till om de detaljplaner som är öppna för synpunkter. Här kommer du till de planer du kan tycka till om just nu. Du hittar även pågående markanvisningar och byggprojekt.

illustrationsbild till planprocessen
Göteborg växer

Process - Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Göteborg växer

Götepod - podden om hur Göteborg utvecklas

I Göteborgs Stads podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen?

${loading}