Till sidans huvudinnehåll
Fler personer som cyklar i allen vid Vasagatan

Vad är Pilotområde cykel?


Projektet har i uppdrag att med snabba och enkla åtgärder öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Backa och Majorna/Kungsladugård har valts ut som pilotområden.

Ett projekt för att öka cyklandet

För att nå de uppsatta klimatmålen i staden är just frågan om hur vi reser viktig. Kan vi cykla och gå mer är vi gör idag? Syftet med det här projektet är att testa och utvärdera enklare åtgärder för att öka cyklandet och nå målen i Göteborgs Stads cykelprogram.

Detta ska göras med kostnadseffektiva åtgärder, snarare än stora ombyggnationer. Det innebär att man fokuserar på åtgärder som att anpassa hastigheten, tydligare och bättre skyltning, vissa enklare anpassningar av gatan och dialog med de som bor i områdena. Fotgängare och cyklister ska prioriteras, men även bilar ska vara välkomna.

Projektet fokuserar på Backa och Majorna/Kungsladugård, som har valts ut som pilotområden.

Projektet kommer att pågå under åren 2022 och 2023.

Vägledning och orienterbarhet

En del i projektet är vägledning och orienterbarhet, där syftet är att göra det tydligare att följa och förstå var man ska cykla. Den här delen är inte geografiskt begränsad, utan handlar om att utveckla och ta fram förslag på hur vägledning och orienterbarheten för cyklister kan förbättras.

Här kan projektet testa och förbättra i befintligt cykelbanenät genom enklare åtgärder utan att bygga om. Förslagen ska testas i Backa och Majorna, men också på andra lämplig platser. Principer ska tas fram och illustreras för att visa hur man bäst skyltar för cyklister. Dessa resultat ska sedan föras in i den tekniska handbok som finns på stadsmiljöförvaltningen, för de som planerar och bygger cykelbanor.

Hänvisningsskylt som visar riktning för cykelväg mot Älvsborgsbron och Hisingen.
Tydliga skyltar gör det lättare att hitta rätt när man cyklar.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Projektet är ett uppdrag från Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Uppdraget gavs till dåvarande trafiknämnden, men drivs nu av stadsmiljönämnden. Så här beskrev kommunfullmäktige uppdraget:

"I syfte att stärka arbetet med måluppfyllnad för cykelprogrammet får nämnden i uppdrag att införa ett pilotområde i en lämplig stadsdel i Göteborg. Stadsdelen ska ha god tillgång till kollektivtrafik och vara relativt centralt belägen och funktionsblandad. I pilotområdet ska nämnden vidta åtgärder för ett gent och finmaskigt cykelvägnät i befintlig infrastruktur, snarare än att bygga ny.

Även bilar ska vara välkomna och ha en mycket god tillgänglighet, men fotgängares och cyklisters säkerhet och framkomlighet ska tydligt prioriteras. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och tyngdpunkt läggas på hastighetsanpassningar, omskyltningar, vägmärken, kommunikationsinsatser och enklare anpassningar av gaturummet.

Fokus läggs på testning och utvärdering av nya lösningar snarare än omfattande förarbeten och stora byggnationer."

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om pilotområde cykel så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Göteborg växer

Trafikstrategi för en nära storstad

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras.

Trafik och resor

Cykelstaden

Göteborgs Stad gör regelbundet mätningar och undersökningar om cykling i Göteborg. Nedan kan du läsa om vad vi gjort genom åren och vad göteborgarna tycker om att cykla i vår stad.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Miljö- och klimatprogrammet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg. Med mål för naturen, klimatet och människan skapar vi tillsammans ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en livsmiljö som är hälsosam för göteborgarna.

${loading}