Till sidans huvudinnehåll
Bild av cyklist som cyklar på Mariagatan

Pilotområde Majorna


I Majorna saknas det på många ställen cykelbana och cyklisterna får köra i gatan bland bilarna. Här vill vi öka trafiksäkerheten och göra det attraktivare och tryggare att cykla.

Varför valde vi Majorna/Kungsladugård?

Detta är ett område där många cyklar idag, men där vi ser flera brister och behov i befintligt cykelvägnät. Det finns till exempel inte så mycket cykelbana. Istället cyklas det mycket i blandtrafik, det vill säga att cykeln kör i gatan bland bilarna. Det är många som upplever det som otryggt.

Här finns sedan tidigare en dialog med hyresgästföreningen i området, som vi kan använda oss av och kanske även förbättra.

I Majorna identifierade projektet viktiga och möjliga cykelstråk. Vi vill förbättra förutsättningarna att cykla i blandtrafik och göra andra mindre fysiska åtgärder som stärker trafiksäkerhet, framkomlighet och orienterbarhet. Det ska bli attraktivare att cykla helt enkelt.

Det kan också vara aktuellt med andra typer av åtgärder som till exempel tjänster av olika slag.

Varför fler cykelbanor

Göteborg växer. För att få plats behöver vi börja resa mer yteffektivt, tex cykla. För att nå våra uppsatta klimatmål och därmed lämna över en jord i balans till våra barnbarn behöver vi börja resa mer hållbart. Det ska också vara en självklarhet att känna sig trygg när man cyklar i stan. Detta är också ett led i att bygga bort saknade länkar i vårt övergripande cykelvägnät så att det blir lika enkelt att ta sig fram på cykel, till fots som i bil. 

Allt vi gör går att relatera till politiska beslut. I detta fall vill man öka takten i omställning för ett mer hållbart resande. Genom att skapa cykelbanor är det möjligt att resa hållbart på ett trafiksäkert sätt även när man cyklar.

Göteborgs Stad har flera beslutade styrdokument som denna omdaning är ett praktiskt resultat av. Här har vi vägletts av Trafikstrategin och Miljö- och klimatprogrammet.

Dessa dokument visar på vilken väg staden måste ta för att uppnå de klimatmål Göteborgs Stad förbundit sig att nå.

Till exempel behöver cyklandet tredubblas fram till 2025 (jämfört med 2011) och antalet körda kilometer med bil måste minska med 25% fram till 2030 (jämfört med 2019).

Vi behöver minska bullret när staden växer, buller ses numer som ett av de allvarligaste miljö- och hälsoproblemen i en storstad. Mitt i allt detta måste vi vara rädda om varandra, vi måste skapa ett trafiksäkert system att ta oss fram i.

Det ska ju vara en självklarhet att alla, även barn på väg till skolan och nya cyklister, ska kunna resa hållbart på ett säkert sätt

Detta planerar vi för

Ökad trafiksäkerhet för cyklister på Såggatan

Under vårvintern 2024 startar vi omdaningen av Såggatan. Även här kommer vi med enklare åtgärder såsom en "stenkant" som skiljer cykelbanan från körbanan och justering av vissa ytskikt skapa cykelbana från Ekedalsgatan till Skeppsgossegatan. För att skapa utrymme kommer vi att minska antalet P-platser längs gatan med ca 170 platser. Det kommer även i fortsättningen vara möjligt att parkera längs gatan. gatan beräknas vara klar i mars 2024.

Illustration som visar ett tvärsnitt av gatan.
Tvärsnitt av nya Såggatan.

Parkeringsutredningen på Såggatan och kringliggande gator har gjorts vid tre tillfällen. Detta för att undersöka tillgången på parkeringar vid olika tidpunkter och dagar. När vi valde inventeringsdag tog vi hänsyn till att efterföljande dagar inte skulle omfattas av parkeringsförbud tidigt på morgonen. Vi valde tisdag och torsdag för att minst antal platser påverkades då av denna begränsning.

 De tre inventeringarna gjordes:

  • Tisdagen 7/2–2023 kl. 21:00-22:00
  • Torsdagen 23/2–2023 kl. 21:00-22:00
  • Lördagen 5/3–2023 kl. 12:00-16:00

 Samtliga inventeringar visar att det finns ledig kapacitet på gatan då kan vi använda ytan för att i stället skapa säkra och enkelriktade cykelbanor på båda sidor av Såggatan. Nuläget visar en beläggning mellan 65-75 procent och efter att åtgärden är genomförd beräknas beläggningen vara strax under 90 procent. Rekommendationen är att man ska ha tillgång till boendeparkering inom 500 meter från sin bostad vilket vi bedömer kommer uppnås efter kommande åtgärd på Såggatan.

Denna lösning kommer att finnas kvar till dess att vi tar fram en permanent lösning. Om utvärderingen visar att denna åtgärd inte fungerar bra på Såggatan kommer den att tas bort. Åtgärden kommer därför att utvärderas löpande.

Hur många färdas igenom Såggatan varje dag?

Ca 700 cyklister 

Ca 2000 – 2500 


Detta har vi genomfört

Ny utformning av Slottsskogsgatan och Ekedalsgatan

På Slottsskogsgatan och Ekedalsgatan ska vi måla i gatan för att ta fram en cykelbana på varje sida längs med trottoarerna. Vi ska också addera lite grönska och sittmoduler för att öka trivseln och framför allt trafiksäkerheten på gatan. Detta kommer vara klart under april.

Det här är inte nödvändigtvis en permanent lösning, utan ett test som kommer att utvärderas.

Karta som visar markerar cykelbanor på båda sidor om Slottsskogsgatan och Ekedalsgatan.
Kartan visar var cykelbanorna kommer finnas.

Cykelflöden på Slottsskogsgatan och Ekedalsgatan

I genomsnitt är det 999 personer som cyklar genom Slottsskogsgatan och Ekedalsgatan varje dag. Genomsnittet är lite högre om man bara tittar på vardagar (1080 personer) än på helger (795 personer).

Mätningarna gjordes under en vecka i oktober 2022 när det var ganska dåligt väder vissa dagar, så cykelflödena kan vara högre.

Bilparkering i området påverkas

Förändringen innebär att en del bilparkering tas bort. De två raderna närmast refugen i mitten försvinner när biltrafiken i stället samlas ihop i mitten av gatan. Hur många platser det innebär beror på hur man räknar. Om man räknar på antal meter och hur många bilar som teoretiskt får plats är det cirka 74 platser som försvinner. I praktiken, baserat på hur människor faktiskt parkerar, är det cirka 60 platser som försvinner. Utöver det är det ytterligare 5 platser som försvinner för att göra plats för möblering.

Parkeringsutredning - det finns parkeringsplatser

En utförlig parkeringsutredning från 2018 visar på att närliggande gator har en lägre beläggning (färre som parkerar där), och att det alltså finns parkeringsplatser tillgängliga i Majorna. Vi kompletterade den utredningen med nya stickprov, för att säkerställa att situationen inte hade ändrats märkvärt, vilket den inte hade. Om gatan ska byggas om permanent kan det eventuellt behöva göras en ny parkeringsutredning.

Vi gjorde fyra stickprov vid olika tider:

  • 18 november 2022, från klockan 16
  • 1 december 2022, från klockan 20
  • 23 januari 2023, från klockan 20.30
  • 30 januari 2023, från klockan 22

Enligt utredningen finns det på närliggande gator kapacitet för cirka 60 bilar till, vilket är ungefär lika många som försvinner från Slottsskogsgatan/Ekedalsgatan.

Karta som markerar ett område inom Godhemsgatan, Slottsskogsgatan/Ekedalsgatan och Kungsladugårdsgatan.
Kartan visar området som ingått i parkeringsutredningen.

Erbjudanden för att resa hållbart

I samband med att Såggatan görs om kommer du som boende längs gatan att erbjudas att testa Styr & Ställ och/eller kollektivtrafik. Allt för att det ska vara enkelt att resa hållbart.

Annat vi gör i området

Just nu jobbar vi också för bättre vägledning och orienterbarhet på sträckan Klippan-Mariaplan och utökad säkerhet på cirkulationsplatsen vid Ekedalsgatan/Godhemsgatan.

På Stigbergstorget och Mariaplan har vi satt ut nya, rosa cykelpumpar.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om pilotområde cykel så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}