Till sidans huvudinnehåll
Bilar som står parkerade i rader

Parkeringspolicy och parkeringstal

Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare för dig att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen när du reser. Parkeringstalen använder vi som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.

Parkeringspolicyn främjar en tillgänglig stad för alla

Göteborgs parkeringspolicy ska uppmuntra fler till att välja kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Vi ska ha en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Parkeringspolicyn ska

  • stödja en hållbar stadsutveckling
  • skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel
  • vara ett stöd för avvägningar av plats för parkering mot stadsmiljökvaliteter
  • medverka till att resande med kollektivtrafik och cykel ökar
  • ge vägledning för kommunala aktörer
  • sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer
  • utgöra underlag för ett separat åtgärdsprogram.

Inriktning för bilparkering

Innerstaden bör ha ungefär samma antal bilplatser som idag. Platserna kan behöva fördelas om för att ge plats åt nya kollektivtrafik- och cykelstråk, förskönade stadsmiljöer eller annan slags parkering som prioriteras. När kollektivtrafiken byggs ut kan antalet bilplatser minska, speciellt i områden som ligger i närhet till god kollektivtrafik.

Inriktning för cykelparkering

Det bör bli fler cykelparkeringar i centrala Göteborg. Cykelparkering ska också läggas vid infarts- och pendelparkeringar och vid alla större kollektivtrafikhållplatser. Vid bostäder och arbetsplatser ska cykelparkering läggas på kvartersmark. Parkeringarna ska ha väderskydd och hålla god kvalitet. Det ska även finnas möjlighet att låsa in eller fast cykeln. Läs mer på sidan Cykelparkering

Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad 2018

Riktlinjerna för mobilitet och parkering bygger på Parkeringspolicy för Göteborgs stad. Med de nya riktlinjerna går vi från att hantera parkering som enskild fråga till att se parkering som en del av människors resande i stort, en del av mobilitetsplaneringen. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering för bil och cykel i plan- och bygglovsärenden.

Riktlinjerna för mobilitet och parkering beslutades av byggnadsnämnden i Göteborg den 6 februari respektive den 24 april 2018.

I anvisningarna till riktlinjer för mobilitet och parkering kan du läsa hur tillämpningen av riktlinjerna ska gå till.

Från och med december 2021 gäller en ny version av anvisningarna, version 1.2.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kundservice

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}