Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Stadsmiljö med cyklar och människor vid busshållplats

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka resandet med cykel och kollektivtrafik, minska miljö- och klimatpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Ett mer hållbart resande ger mindre trängsel, minskade utsläpp och lägre bullernivåer i staden, vilket bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer.

Vad?

Göteborg måste kunna möta resebehovet hos en fortsatt växande befolkning samtidigt som resandet, liksom godstransporterna, måste bli betydligt mer hållbara.  

Målet i Göteborg Stads miljö- och klimatprogram är att de klimatpåverkande koldioxidutsläppen från vägtransporterna i Göteborg ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2010. Parallellt ska bullernivåerna och utsläppen av andra luftföroreningar också minska.

En av de största utmaningarna är att få till stånd ett minskat behov av resor. Samtidigt behöver kollektivtrafiken få och klara av betydligt fler resenärer och även andelen resor till fots och med cykel måste öka.

Enligt trafikstrategin ska minst  minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg ske med kollektivtrafik år 2035, och minst 35 procent av det totala antalet resor ske till fots eller med cykel. Biltrafikens andel ska minska. Fortsatt elektrifiering ac fordonsflottan är viktigt för att få ned utsläppen, men problem med trängsel kvarstår. 

Hur?

För att möta en växande skara trafikanter måste kapaciteten öka genom ny och utbyggd infrastruktur, med fokus på de hållbara trafikslagen. Läs mer om detta under Infrastruktur och kollektivtrafik. Stora insatser görs för att öka cyklingen i Göteborg. Därtill pågår ett stort antal utvecklingsprojekt inom bland annat elektrifiering och digitalisering för att hitta helt nya lösningar som skapar bättre trafikflöden, minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet. Vi kallar det Smart Trafik.  

Varför?

Göteborg växer och förtätas. Det gör att  framkomligheten för yteffektiva trafikslag som cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i stadsplaneringen. Annars riskerar trängseln i trafiken öka. En lägre andel biltrafik leder dessutom till minskade bullernivåer och utsläpp, vilket skapar hälsosammare och mer attraktiva stadsmiljöer. Minskad miljöpåverkan från trafiken gör i sin tur att vi kan bygga bostäder, skolor m m närmare gator och vägar. 

Transporterna står för en betydande del av utsläppen av koldioxid i Göteborg.  Därför arbetar Göteborgs Stad för att påskynda omställningen till fossilfria transportmedel. Det handla bland annat om att bygga ut laddinfrastrukturen för att möta en ökad mängd elfordon.

Nyheter

Gratis färjelinje en ny snabb genväg över älven

2024-04-22

Nu krymper både tiden och avståndet för den som vill cykla eller gå mellan älvstränderna i centrala Göteborg. 3 maj startar en ny gratis färjelinje mellan Stenpiren och Lundbystrand som bara tar fem m…

Nytt färjeläge till Masthuggskajen

2024-03-22

Den nya halvön som byggs på Masthuggskajen ska få ett nytt färjeläge. Det beslutades under torsdagens kommunfullmäktige.

Ellastbil rullar på Masthuggskajen

2023-12-16

Som en del av Göteborgs Stads arbete med att minska miljöpåverkan i byggprojekt, har nu den första ellastbilen tagits i drift på Masthuggskajen.

Kontaktperson

Magnus Brink

Kommunikationsansvarig
E-post: magnus.brink@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}