Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild med olika typer av miljövänliga fordon

Så utvecklas resande och infrastruktur

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden.

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka resandet med cykel och kollektivtrafik, minska miljö- och klimatpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Ett mer hållbart resande ger mindre trängsel, minskade utsläpp och lägre bullernivåer i staden, vilket bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Infrastrukturen byggs ut för klara av ett växande antal resenärer och en större mängd godstransporter. Det görs även för att främja ett mer hållbart resande, bland annat resor med kollektivtrafiken.

Mobilitet i Rosenlund och Kungshöjd

Rosenlund och Kungshöjd ska bli mer grönt, tryggt och hållbart. Vi vill göra det enkelt att resa hållbart och skapa mer utrymme för att vistas och umgås i området. Därför anordnar vi flera åtgärder och aktiviteter för att utveckla området åt boende, besökare och pendlare.

Cykelstaden Göteborg

I Göteborg görs över 100 000 cykelresor - varje dygn. Göteborgs Stad arbetar för att ännu fler resor ska ske med cykel och att fler ska uppleva Göteborg som en cykelvänlig stad. En riktig cykelstad helt enkelt.

Älvförbindelser och sjöfart

Göteborg växer snabbt på båda sidor av Göta Älv. Staden planerar därför för ytterligare förbindelser mellan Hisingen och fastlandet, bland annat en gång- och cykelbro. Samtidigt måste älven kunna fortsätta fungera väl för sjöfarten.

Parkeringspolicy och parkeringstal

Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare för dig att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen när du reser. Parkeringstalen använder vi som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.

Nyheter om resande och infrastruktur

2023-03-09

Samråd om lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen

Den framtida spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen kommer att mynna ut på Linnéplatsen. Nu hålls ett samråd om tre olika alternativ till lokalisering av den nya spårvägen på Linnéplatsen.

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Stora infrastrukturprojekt

Västlänkens station Korsvägen visas på bilden där Liseberg finns i bakgrunden
Göteborg växer

Västlänken med dess stationer

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i bygget av Västlänken.

nattbild på ny station i brunnsbo med hållplatslägen för spårvagnar och bussar
Göteborg växer

Brunnsbo-Linné via Lindholmen

År 2035 förväntas det bo 200 000 fler invånare i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille jämfört med mitten av 2010-talet. Och 100 000 fler beräknas arbeta i området. Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och nya resvanor möjliggörs.

${loading}