Till sidans huvudinnehåll
Tavla som visar hur man ska bli en ekologiskt hållbar stad till 2030

Göteborgs stads miljö- och klimatprogram


Programmet innehåller tre miljömål för en ekologisk hållbar stad som handlar om naturen, klimatet och människan. Under dessa tre miljömål finns 12 delmål som fokuserar på Göteborg Stads egna verksamheter

Vad?

För att nå målbilden, att Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030, har Göteborgs Stad tagit fram ett miljö- och klimatprogram.

Hur?

Programmet innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egna verksamheter.

Programmet innehåller också ett gemensamt arbetssätt så att vi i Göteborgs Stad kan planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet och prioritera de åtgärder som ger störst effekt. På så vis blir det enklare att styra miljö- och klimatarbetet och se till så att takten ökar och att de planerade åtgärderna verkligen genomförs.

Miljö- och klimatfrågorna ska vara en självklar och inbyggd del i varje beslut, plan och aktivitet, och det gäller för alla nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

Tvärgående strategier

Många frågor kan hanteras i linjeorganisationen men flera frågor kräver en bredare samverkan, särskilt inom ett komplext område som miljö och klimat. Därför innehåller programmet sju tvärgående strategier. Genom strategierna ska vi driva och samordna arbetet med åtgärder som kräver en hög grad av samverkan, både inom staden och med omgivande samhälle. Syftet är att tillsammans utveckla nya lösningar och arbetssätt för att påskynda omställningen.

 Strategierna är att Göteborgs Stad ska:

  • agera som föregångare
  • skapa förutsättningar för att leva hållbart
  • driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi
  • arbeta strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
  • driva på utvecklingen för hållbart byggande
  • planera för en grön och robust stad
  • driva på utvecklingen av hållbara transporter

Varför?

Programmet visar riktningen

Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen för Göteborgs Stads långsiktiga strategiska miljöarbete och är ett övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Programmet lägger grunden för omställningen till målbilden att Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad 2030.

Vem?

Tillsammans gör vi det möjligt

För att nå vår målbild om ett hållbart Göteborg är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, andra städer och andra aktörer en förutsättning. Det är en komplex utmaning att bli en ekologiskt hållbar stad och för att lyckas att ta de stora kliven måste vi skapa förutsättningar för göteborgare och andra aktörer att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Tillsammans ska vi skapa ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en hälsosam livsmiljö.

Miljö- och klimatprogrammets webbplats

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram (2021-2030)


Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}