Till sidans huvudinnehåll
Äldre landshövdingehus i vitt med stuckaturer

Stadens kulturmiljöer


Stadens kulturmiljöer är platser som i varierande grad och under olika tidsepoker har präglats av mänsklig verksamhet och aktivitet. De bidrar till att göra Göteborg till just Göteborg.

Vad?

Kulturmiljöer omfattar bebyggelse, kulturlandskap och grönområden på både landsbygden och i staden. Det kan vara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar. Staden lyfter fram, bevarar och utvecklar dessa miljöers unika kvaliteter och karaktärsdrag, utifrån Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen och Göteborgs Stads kulturmiljöprogram.

Var?

Kulturmiljöer finns i hela kommunen och representerar många olika tidsepoker, från stenålder till modern tid.

Göteborgs Stads kulturmiljöprogram består av ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, volym ett till tre”. Syftet med kulturmiljöprogrammet är dels att ge alla göteborgare som är intresserade av stadens miljö, dess byggnader och deras historia, ett kunskapsunderlag. Dels är det ett viktigt stöd i kommunens bygg- och planeringsarbete samt i arbetet med stadens översiktsplan.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 1, del 1

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 1, del 2

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 2, del 1

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 2, del 2

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 3, del 1

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 3, del 2

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 3, del 3

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 3, del 4

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 3, del 5

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 3, del 6

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 3, del 7

Varför?

Göteborgs Stad är varsam med unika stadsmiljöer och kulturlandskap eftersom det är mångfalden och blandningen av kulturmiljöer som ger staden dess unika karaktärsdrag och själ. Samtidigt är kulturmiljöer en levande del av det vardagliga stadslivet som behöver tillvaratas, brukas och utvecklas i dialog med sin samtid för att kunna bibehållas.

Med bra underlag kring kulturmiljöer kan bebyggelsen och landskapet användas för att förmedla kunskaper om kulturhistoriska värden och olika skeenden och sammanhang som kan ge en förståelse för människors livsvillkor i skilda tider.

Hur?

De kulturhistoriska värdena lyfts fram, beskrivs, analyseras och värnas när staden utvecklas. Konkret kan det vara att kulturhistoriska underlag och kulturmiljörapporter tas fram för samhällsplaneringen eller att arkeologiska utgrävningar sker inför att staden ska byggas ut.

Vem?

Det är kulturmiljöenheten på Göteborgs stadsmuseum, som tillhör kulturförvaltningen, som har det operativa ansvaret gällande kulturmiljö i staden.

Kulturmiljöenheten

Kontakt

Kulturmiljö på Göteborgs stadsmuseum, kulturförvaltningen

E-post: stadsmuseum@kultur.goteborg.se


För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}