Till sidans huvudinnehåll
Torg med fotgängare, lekande barn och cyklister.

Planprogram för Hjällbo


Planerna för ett mer tryggt, sammanhållet och varierat Hjällbo är på gång. Här planeras det på sikt nära 1000 nya bostäder, där minst hälften ska vara radhus och villor. I framtiden är det tänkt att Hjällbo ska hänga ihop med stadsgator, kollektivtrafik och cykelvägar men det ska också vara möjligt att ta sig från Lärjeån till Hjällboskogen omgiven av grönska.

Vad

Tanken är att programmet för Hjällbo ska göra det möjligt att utveckla i området över tid. En viktig del är hitta bra platser för bostäder och att öka stadsdelens attraktivitet. De bostäder som planeras ska vara ett kompletterar till bostäder som finns där nu. Programförslaget innehåller nära 1000 nya bostäder, hälften av dem är radhus och villor.

I planerna finns också utveckling av stadsdelsparken och torget. Och ett tydligt grönt stråk som kopplar samman Lärjeån och Hjällboskogen via centrala Hjällbo när Hjällbotorget förlängs österut med en gångbro som en del av torget. I förslaget ligger spårvägen kvar men det blir lättare att ta sig mellan spårvagns- och busshållplatsen.

Idag delar spårvagnsspåren, Hjällbovägen och Gråbovägen upp området. Programmet föreslår att de båda vägarna kommer ligga kvar i sina nuvarande lägen men delvis omvandlas till stadsgator för att göra så att de inte delar upp området så mycket som idag. Det ger mer plats och dessutom större trygghet för fotgängare och cyklister.

Var?

Hjällbo med fokus på Hjällbo centrum, kring spårvagnshållplatsen, utmed Hjällbovägen och Gråbovägen. Stadsdelsparken ingår och torget kompletteras med ett grönt stråk i öst-västlig riktning och kopplar samman Lärjeån och Hjällboskogen via centrala Hjällbo.

Varför?

Hjällbo byggdes under rekordåren, en tidsepok då fokus låg på att bygga så många bostäder som möjligt under kort tid. Området har idag ett stort behov av upprustning och utveckling. Hjällbo är ett utpekat särskilt utsatt område med utmaningar som trångboddhet. En målsättning med programmet är att vända denna utveckling genom att utveckla och tillföra kvaliteter till området. I dag är Hjällbo till stor del uppdelat i olika funktioner, som bostäder och arbetsplatser. Biltrafiken får ta stort utrymme både när det gäller vägar och parkeringsplatser. Och det finns ett behov av ett mer varierat utbud av bostäder. I dag ligger bostadsområden som öar och kopplas ihop av bilanpassade och tidvis ganska ödsliga transportsträckor. Det är något som det är tänkt att förändra över tid.

Det finns fina cykelstråk i området men är inte helt sammanhängande och knyter inte ihop viktiga platser i stadsdelen och det är också något vill programmet ändra på.

När?

För att förslagen ska kunna genomföras krävs initiativ och investeringsvilja från flera aktörer, både kommunala och privata. Så det här är stadsutveckling som kommer att pågå under många år.

Hur?

Samrådstiden för program för Hjällbo startade 2 mars 2022. Vid det välbesökta och traditionellt utformade samrådsmötet den 22 mars blev det tydligt att Hjällboborna ville bli mer involverade i framtidens Hjällbo. För att möta det behovet förlängdes samrådstiden till den 30 juni 2022.

Sedan följde en lång rad med öppet hus-möten på plats i Hjällbo. Det första den 23 mars och sedan 4 och 18 maj, 1, 15 och 19 juni. Den 21 maj hade stadsbyggnadskontoret öppet hus under större delen av Hjällbodagen. Då fanns möjlighet att prata om planprogrammet, framtidsfrågor för Hjällbo men också chans att bygga framtidens Hjällbo i Minecraft och att se en elevutställning med tankar från dialogen på Lärjeskolan. Dialogen med eleverna genomfördes under våren och visade barn och ungas egna perspektiv på framtiden i stadsdelen.

Förutom elevdialogen med Minecraft som verktyg så genomfördes också ytterligare ett par workshopar med dialogfokus med boende. Under de dialogerna stod sociala frågor i fokus.

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 13 december 2013.

Vem?

Kommunen är en stor markägare i området genom fastighetsnämnden och kommunala bolag. Fastighetsnämnden äger en stor del av över marken i anslutning till spårvägen och utmed huvudgatorna, Hjällbovägen och Gråbovägen. I övrigt ägs marken i stor utsträckning av kommunala bolag. Det finns även ett fåtal privata markägare i området.

Nyheter från Hjällbo

Två elever sitter framför en laptop och spelar datorspelet Minecraft.
2022-04-29

Framtidstankar med Minecraft – elevdialog i Hjällbo

Minecraft används som dialogverktyg när elever från Lärjeskolan utvecklar framtidsidéer för sin stadsdel. När stadsbyggnadskontoret provar nya vägar för dialog används spelet som en väg att skapa intr…

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}