Till sidans huvudinnehåll
Färgglatt torg med flera människor som antingen promenerar, cyklar eller sitter på uteservering.

Skra Bro


Skra Bro i Björlanda står inför en stor utveckling. Den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med bland annat flerbostadshus, småhus, förskolor och ett nytt närcentrum. Skra Bro planeras och byggs ut i flera olika etapper.
Karta över etapp 1 som visar var nya bostäder och torg ska byggas.

Etapp 1: Björlanda Ängar

Den första delen av Skra Bro ska bli ett närcentrum där vi hittar ett nytt torg med handel och service och bostäder i lite tätare kvartersbebyggelsen. I den här delen, som går under namnet Björlanda Ängar, kommer det att finnas cirka 750 bostäder, ett äldreboende, en park och utökad pendelparkering och nytt läge för busshållplats.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår. Nu byggs gator och ledningar fram till början av 2024. Parallellt startar även kvartersutbyggnaden som kommer att pågå under många år framöver. De första bostäderna står färdiga våren 2025.

Flygbild över Skra Bro. En stor byggnad i mitten av bilden med rött tegeltak, Runt omkring finns fler byggnader och bygge av vägar pågår.

Etapp 2 – Bostäder och förskola i norra delen av Skra Bro

I närheten av Kattedammen planeras det för 200 – 300 bostäder samt förskola. Området ligger nära service och kollektivtrafik och här kan det bli en blandning av småhus och flerbostadshus. Utformningen ska anpassas till den kringliggande naturen och terrängen.

Arbetet med detaljplanen har precis påbörjats och meningen är att den ska gå ut på samråd under 2024.

Formell plansida för Skra Bro etapp 2

Gatuvy från planerad bebyggelse i Skra bro. På bilden syns flera nybyggda byggnader och gångtrafikanter.

Etapp 3: Bostäder och förskola i södra delen av Skra Bro

Vid området söder om etapp 1 och centrumbebyggelsen planeras det för cirka 500 bostäder samt en förskola med 6 avdelningar. Det kan bli en blandning av flerbostadshus på mellan 4 – 5 våningar samt småhus i form av radhus. Bebyggelsen formas runt huvudgatan som sträcker som genom området. Ambitionen är också att skapa en gata som ger utrymme för spontana möten.

I området planeras det också för ett grönt stråk i tre delar: befintligt naturmarksområde i norr, ett centralt parkstråk och en bostadsnära park i söder. Parkstråket fungerar även som spridningskorridor för växt-och djurliv och har funktion att hantera dagvatten och skyfall. Parkering för flerbostadshusen kan lösas genom två parkeringsgarage samt viss andel markparkering i anslutning till bostadsgårdarna.

Samråd våren 2022

Detaljplanen för tredje etappen var ute på samråd 30 mars till 10 maj 2022.

Skiss av bostadshus med vit fasad och grått tak.

Friidrottsarenan

Mitt emot Björlandagården i norra Torslanda byggs nu en ny friidrottsanläggning som. Det ska bli en funktionell friidrottsarena för breddidrott och skolverksamhet. Det blir en klassisk arena för friidrott med bland annat åtta löpbanor, hoppgropar, kastfält, domartorn och en läktarkapacitet för 500 sittplatser.

Anläggningen planeras att stå klar 2022 och ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen men som försvann då denna byggdes om till en renodlad fotbollsarena.

Kontakt

Nina Larsson

Projektledare, etapp 1, exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 11 98
E-post: nina.larsson@exploatering.goteborg.se

Stefan Rosén

Projektledare etapp 2, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 04
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Carl-Johan Karlsson

Projektledare, etapp 3, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 15 01
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}