Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygvy över Wieselgrensplatsen och idrottområdet där projektet är utmarkerad med gula illustrerade linjer.

Rambergsstadens idrottsområde


Området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena, kan nu komma att förnyas. Lundbybadet och Rambergsrinken behöver utvecklas och eftersom Lundby sjukhus behöver ersättas kan det flyttas hit.

Vad?

Göteborgs Stad arbetar med en detaljplan för området. Planens namn är detaljplan för verksamheter och bostäder söder om Wieselgrensplatsen inom stadsdelen Rambergsstaden.

Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver ersättas och få nya placeringar inom samma område. Badhuset är väldigt populärt och välbesökt och behöver därför bli större än vad det är i dag.

I planen undersöks också möjligheten till nya lokaler för Lundby Sjukhus inom området, samt ett mindre antal bostäder. Gångstråket är tänkta att utvecklas med möjligheter till spontanaktivitet mellan byggnaderna.

De planerade förändringarna skulle innebära att bensinmacken, som finns där i dag, kommer att behöva flytta, detsamma gäller McDonalds men förhoppningen är att det fortsatt ska kunna finnas matservering i området.

Parkeringsfrågan är också viktig att lösa. Parkering för verksamheterna planeras i första hand att samlas i ett gemensamt parkeringshus.

Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar

Var?

Området ligger söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena.

Hitta fler projekt

Varför?

Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver få nya lokaler eftersom de i dag är i dåligt skick och behöver ersättas.

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt specialistsjukhus som en ersättning för befintliga Lundby närsjukhus. Sjukhuset kommer att ha uppdraget att arbeta med öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Gångstråk som planeras ska ha platser där det finns möjlighet till såväl aktiviteter som vila och som kan användas året om. Utformningen är tänkt att skapa ett tryggare, aktivare och trivsammare område.

När?

Förslag till detaljplan var ute på samråd december 2022 till januari 2023.

Målsättningen är att de gamla anläggningarna ska finnas kvar tills de nya byggts så att verksamheterna inte behöver pausa. 

Vem?

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en detaljplan för området. 

Byggaktörer inom planområdet är idrott- och föreningsförvaltningen, Västfastigheter, Parkeringsbolaget, Fastighetskontoret och HIGAB (Bravida Arena).

Nyheter om Rambergsstadens idrottsområde

Illustration av det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen med rund form
2023-05-09

Gröna samband – vinnare av arkitekttävlingen för Wieselgrensplatsens närsjukhus

Samtidigt som en detaljplanearbetet vid Wieselgrensplatsen pågår så har Västra Götalandsregionen genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningar och kostnader kopplat till ett eventuellt nytt…

Visionsskiss över området. De nya byggnaderna är inritade som vita huskroppar utan utformning.
2022-11-28

Samråd om detaljplan söder om Wieselgrensplatsen

Byggnadsnämnden beslutade på senaste sammanträdet 22 november att skicka planen för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen vidare till samråd. Planen möjliggör tillbyggnad av Lundbybadet, en ny isha…

2020-10-16

Medborgarna önskar grönska, gångstråk och servering

Under sommaren gick stadsbyggnadskontoret ut med en enkät för att samla in synpunkter om Rambergsvallens idrottsområde. Att utvecklingen av området engagerar var tydligt då vi fick in nästan 1000 svar…

Kontakt

Madeleine Meiby

Plankonsult, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: madeleine.meiby@stadsbyggnad.goteborg.se

Agneta Runevad

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 15 80
E-post: agneta.runevad@stadsbyggnad.goteborg.se

Christine Flood

Utvecklingsledare, Idrott och förening
Telefonnummer: 031-368 22 18
E-post: christine.flood@ioff.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}