Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild på en lugn innerstadsgata

Backaplan detaljplan 3


Parker, skola, idrottshall och förskolor men framför allt bostäder i en miljö som planeras med fokus ett smidigt vardagsliv – så kan den tredje detaljplanen i Backaplan beskrivas. 2 140 nya bostäder planeras här.

Vad?

Detaljplan 3 är en viktig del av nya Backaplan. Här planeras en centrummiljö med handel och verksamhet i bottenvåningarna som vetter ut mot huvudgatorna och även social service och förskolor på de inre gatorna med mycket mindre biltrafik. Men framför allt ska planen göra det möjligt att närma sig Göteborgs bostadsmål – 2140 bostäder planeras. Med flera lokala parker och en del av en större stadsdelspark längs Kvilleån så är tanken att det ska vara en bra miljö att bo, leva och växa upp i. Här kommer till exempel tre till sex förskolor att få plats liksom en högstadieskola och en idrottshall.

Det kommer att vara nära mellan människor i framtidens Backaplan. Det ska leda till att närhet till service, god kollektivtrafik och både snabba och mer långsamma cykelvägar. På så sätt minskar bilberoendet. Fokus ligger på en livsmiljö som ger möjlighet till handel och service i närområdet, där det är gångvänligt och nära till både lugna och aktiva parkområden. Även bebyggelsen är tänkt att vara varierad. Till exempel ska bottenvåningarna mot huvudgatorna att vara uppglasade medan fasaderna på husen kommer att variera i form och uttryck.

Var?

Detaljplanen ligger mellan Södra och Norra Deltavägen, väster om Backavägen.

Varför?

Behovet av bostäder är fortfarande stort i Göteborg och i framtidens Backaplan planeras det för centrumnära, stadsmässigt boende. Backaplan planeras bli en ny stadsdel och Hisingens centrum. Planområdet kompletterar detaljplanen för Backaplan centrum med en stor mängd bostäder och kopplar an mot Brunnsbo.

Utvecklingen sker enligt översiktsplanen, Vision Älvstaden och programmet för Backaplan. 

När?

Omvandlingen av Backaplan har startat och pågår under de närmaste 15-20 åren, fram till 2040. Planering och utbyggnad sker etappvis. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under andra halvan av 2025. När planen vunnit laga kraft kan bygglov sökas, preliminärt från 2026.

Samrådet för Backaplan detaljplan 3 avslutades den 18 april, 2023. Under samrådstiden hölls ett öppet hus i Älvrummet den 15 mars där projektgruppen för detaljplanen medverkade. Den 22 mars hölls en digitalt samrådsmöte med genomgång av planen och möjlighet till att ställa frågor. Varje tisdag mellan 15.30-17.30 under hela samrådstiden har det varit möjlighet att ställa frågor och titta på en utställning om detaljplanen i gallerian Backa 2 på Backaplan.

Vem?

Göteborgs Stad planerar och bygger ut gator, parker och en högstadieskola med idrottshall. De privata fastighetsägarna bygger bostadskvarteren.

Vill du veta mer?

Läs planförslaget
Vill du titta i en enkel 3D-modell av planen? Det gör du här.

Nyheter om detaljplan 3 i Backaplan

Illustrationsbild över Backaplan från luften
2023-03-01

Samrådsstart 3 mars 2023 för detaljplan 3 i Backaplan

I dag startar samrådet för den tredje detaljplanen i Backaplan. Planen innehåller över 2000 bostäder men också parker, förskola, skola, idrottshall och butiker och annan service. Det finns flera möjli…

Projekt runt Backaplan

Lekplats med lekande barn samt höghus i bakgrunden
Göteborg växer

Kvillebäcken (detaljplan 0)

Kvillebäcken ligger på centrala Hisingen väster om Backaplan. I området finns cirka 2 000 bostäder och ett antal kontor, butiker, restauranger, förskolor och annan samhällsservice.

Illustrationsbild över Backaplan med hus, vägar och grönska
Göteborg växer

Backaplan (detaljplan 1)

Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

Illustrationsbild över Backaplan Centrum med höghus, vägar och grönska
Göteborg växer

Backaplan Centrum (detaljplan 2)

2 200 lägenheter, handel, restauranger och caféer men också förskolor, skolor och en stadspark. Och dessutom plats för kollektivtrafik, en idrottshall och ett helt nytt kulturhus. Med detaljplanen för Backaplans centrum kommer Hisingen att få ett helt nytt centrum.

Gata med förskola på ena sidan och bostäder på den andra
Göteborg växer

Backaplan detaljplan 3

Parker, skola, idrottshall och förskolor men framför allt bostäder i en miljö som planeras med fokus ett smidigt vardagsliv – så kan den tredje detaljplanen i Backaplan beskrivas. 2 140 nya bostäder planeras här.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}