Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över området Backaplan, med nytillkomna byggnader.

Backaplan centrum


2 200 lägenheter, handel, restauranger och caféer men också förskolor, skolor och en stadspark. Och dessutom plats för kollektivtrafik, en idrottshall och ett helt nytt kulturhus. Med detaljplanen för Backaplans centrum kommer Hisingen att få ett helt nytt centrum.

Vad

Detaljplanen för centrumbebyggelse inom Backaplan omfattar cirka 2 200 lägenheter och centrumverksamheter. Ytan motsvarar ungefär halva Nordstan och ska också innehålla offentlig service – som till exempel förskolor i kvarteren, två fristående skolor och en idrottshall – men också ett nytt kulturhus.

Backaplans centrum är en av delarna i den utveckling som sker i Backaplan som helhet. Här planeras en tät, grön och stadsmässig stadsdel – Hisingens centrum – som en del av innerstaden.

Här i centrumbebyggelsen ska det finnas förutsättningar för en stadsdel där olika människor kan mötas, bo och arbeta. Det planeras att ske genom att det finns ett utbud av lägenheterna i olika storlekar och att det ska gå att både köpa och hyra sitt boende. I området ska det också finnas skolor och förskolor inom planområdet. Backaplans historia som handelsplats blir kvar men karaktären på bebyggelsen förändras. Restauranger, caféer och en stor kollektivtrafiknod är viktiga mötesplatser. Kulturhuset på Backaplan kan bli en mötesplats över gränser, där alla är välkomna. Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt här – både inom området och till staden i övrigt.    

Gator, torg, parker och kvartersbebyggelse ska utformas med omsorg. Eftersom det här är blir ett centrum kommer exploateringen att bli hög och då blir grönska på såväl bostadsgårdar som på allmänna platser ett ännu viktigare inslag. Runt Kvillebäcken planeras en stadsdelspark att utvecklas och den blir en del av ett större blågrönt stråk från älv till älv. Vid det nya kulturhuset skapas en park med plats för kulturaktiviteter utomhus och uppe vid skolan och idrottshallen – vid den nuvarande bussdepån – blir det en park med plats för lek, spel och idrott.  I detaljplaneförslaget finns även en del av ett grönt promenadstråk med plats för både vila och motion som planeras att gå genom hela Backaplan. Det promenadstråket planeras att binda samman området och parkerna.

För att minska risken för översvämningar och höga vattennivåer vid skyfall kommer området att få en ny höjdsättning. Kvillebäckens känsliga miljö skyddas genom att allt dagvatten fördröjs och renas innan det släpps ut till bäcken.

Förslag till detaljplan för Backaplan med centrumbebyggelse

Varför?

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven.

Detaljplanen ger möjligheter för ett fungerande vardagsliv för många fler i en kvarterstad med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och goda kommunikationer. När det kommer fler bostäder och verksamheter i området innebär att vägar och annan infrastruktur och service kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt än idag. Ett område med mer grönska, rening av dagvatten samt sanering av föroreningar i marken kommer också att bli verklighet.

Utvecklingen sker enligt Vision Älvstaden och programmet för Backaplan. 

När?

Omvandlingen av Backaplan har startat och pågår under de närmaste 15-20 åren, fram till 2035. Utvecklingen sker etappvis. Detaljplanen Backaplan centrum omfattar den tredje etappen i förverkligandet av programmet för Backaplan och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i början av 2024.

Vem?

Marken inom planområdet är till stor del privatägd så området utvecklas i samverkan med berörda fastighetsägare.   

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Illustrationsbild på Backaplan Centrum med höghus, vägar och grönska
2022-02-11

Välkommen på samrådsmöte för Backaplan centrum

Vill du veta mer om planen för Backaplan centrum? Då har du möjlighet att delta i våra samrådsmöten den 16 och 23 februari. Projektledarna berättar om planerna – och du har möjlighet att ställa dina f…

Backaplans delområden


Kontakt

Karin Slättberg

Projektledare

E-post: karin.slattberg@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Norbäcker

Biträdande projektledare

E-post: anna.norbacker@stadsbyggnad.goteborg.se

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}