Till sidans huvudinnehåll
Illustration från luften av Backaplan som innehåller de tre första detaljplanerna

Backaplan


Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

Vad?

Backaplan är ett industri- och handelsområde utbyggt på 1960-talet. Idag består området mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. 

Backaplan ska fortsätta utvecklas utifrån de aktiviteter och verksamheter som redan finns här idag, till exempel specialbutiker inom livsmedel- och restauranger, konst och kulturverksamheter. Utvecklingen planeras gå mot en mer cityliknande handel, med varierat utbud av butiker, mötesplatser och caféer.

När området är helt färdigbyggt är tanken att det ska bli en blandstad med cirka 9 000 bostäder, varav ungefär 2 000 i Kvillebäcken. Det blir cirka 140 000 kvadratmeter cityhandel samt en stor andel kontor och verksamheter, förskolor, grundskolor, en idrottshall och ett nytt kulturhus.

Vid Hjalmar Brantingsplatsen blir det en ny spårväg med resecentrum. Knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken i Göteborg, och är vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser. I planerna finns även en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Genom området rinner Kvillebäcken. Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill de nya bostäderna i området.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Backaplan består av ungefär 1 km² landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller Göteborg innanför vallgraven. Utvecklingen sker med utgångspunkt från Hjalmar Brantingsplatsen och norrut. 

Varför?

Backaplan ska bli Hisingens centrum med knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen för kollektivtrafiken och ny blandad byggelse med affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och bostäder.

Upp emot 20 000 människor kommer bo i området och lika många kommer att arbeta här i framtiden. Tanken är att det ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och grönområden.

Den nya Hisingsbron knyter ihop Backaplan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven och bilda en ny stadskärna.

Utvecklingen sker enligt Vision Älvstaden och programmet för Backaplan.

När?

Omvandlingen av Backaplan har startat och pågår under de närmaste 15-20 åren, fram till runt 2035. Utvecklingen sker etappvis.

Backaplansområdets omvandling har började med utvecklingen i Östra Kvillebäcken som redan är färdigställt. 

Sammanfattning av tidplaner för områdets detaljplaner (DP) inom program Backaplan.
Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

DP 0: Gator inom Backaplan. Utbyggnad 2021-2027.
DP 1: Handel och bostäder. Utbyggnad 2022-2025.
DP 2: Handel, verksamheter, bostäder, skola och kulturhus mm. Antagande detaljplan 2023.
DP 3: Bostäder, skolan mm. Antagande detaljplan 2024.
Kommande: Detaljplan för Verksamheter, torg och kollektivtrafikknutpunkt. Planstart 2022.

Nyheter för Backaplan

Visionsbild från kvarter 46 och 47 i den tredje detaljplanen i framtidens Backaplan.
2023-03-20

Välkommen på digitalt samråd för Backaplan 3

På onsdag den 22 mars, 2023, är det dags för ett digitalt samrådsmöte för den tredje detaljplanen i framtidens Backaplan. Under samrådsmötet får du en genomgång av detaljplanen och har sedan möjlighet…

Illustrationsbild över Backaplan från luften
2023-03-01

Samrådsstart för tredje detaljplanen i Backaplan 1 mars 2023

I dag startar samrådet för den tredje detaljplanen i Backaplan. Planen innehåller över 2000 bostäder men också parker, förskola, skola, idrottshall och butiker och annan service. Det finns flera möjli…

Illustrationsbild av Backaplan från luften med många höghus, vägar och grönska
2023-03-01

Dags att tycka till om Backaplan (Vårt Göteborg)

Planen rör en del av Backaplan där många kommer att bo och leva sitt vardagsliv med skola, förskolor, idrottshall och parker i kombination med butiker och annan service.

Illustrationsbild av Backaplan centrum med många höghus, vägar och grönska
2022-02-11

Samrådsmöte för Backaplan centrum 16 och 23 februari 2022

Vill du veta mer om planen för Backaplan centrum? Då har du möjlighet att delta i våra samrådsmöten den 16 och 23 februari 2022. Projektledarna berättar om planerna – och du har möjlighet att ställa d…

Illustration av hela Backplansområdet ovanifrån. Byggnader i olika skalor och utformningar, inklusive olika höghus i området.
Visionsbild för för Backaplan ovanifrån. Bilden visar en idé av hur Backaplansområdet kan komma att utvecklas. Illustration: White arkitekter.
Illustration av en stadssilhuett i skymningsljus. Människor på torg. Byggnader i olika skalor och utformningar kring torget.
Visionsbild för detaljplanen för Backaplans centrum. Bilden visar en idé av hur området skulle kunna utvecklas. Illustration: White arkitekter.
Ett flygfoto av hela Backaplansområdet.
Backaplan 2015. Foto: Per-Erik Adamsson.

Backaplans delområden

Kontakt

Camilla Lidholm

Huvudprogramledare Backaplan exploateringsförvaltningen

E-post: camilla.lidholm@exploatering.goteborg.se

Nina Storsveen

Projektledare Backaplan stadsbyggnadsförvaltningen

E-post: nina.storsveen@stadsbyggnad.goteborg.se

Sara-Linnéa Östervall

Projektledare Backaplan stadsmiljö

E-post: sara-linnea.ostervall@stadsmiljo.goteborg.se

Jennie Olsson

Kommunikationsstrateg exploateringsförvaltningen

E-post: jennie.olsson@exploatering.goteborg.se

Illustration av kvarteret för Backaplans centrum sett från Kvilleparken i vinterskrud. Olika människor rör sig från och till området genom snön.
Visionsbild för detaljplanen för Backaplans centrum sett från Kvilleparken. Bilden visar en idé av hur området skulle kunna utvecklas. Illustration: White arkitekter.

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}