Till sidans huvudinnehåll
Flygfoto över packhuskajen.

Packhuskajen


Stadsmiljöförvaltningen rustar upp Packhuskajen i etapper, med start i december 2019 från kajen utanför Stora tullpackhuset vid Packhusplatsen och fortsatt bort mot operan. Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp.

Vad?

Den 150 år gamla Packhuskajen rustas upp. Samtidigt som kajen får en mer stabil konstruktion kommer delar av kajen att höjas upp och den förses med ett älvkantsskydd, för att klimatsäkra staden för framtida höga vattenstånd och översvämningar. Entreprenaden arbetar så klimatsmart som möjligt där flera initiativ tas för att få ner koldioxidavtrycket av entreprenadarbetena.

Promenadstråken längs kajen får en bättre tillgänglighet. Ytorna har gestaltats så att kopplingarna till kajens och platsens rika kulturhistoria är synliga. Det blir förbättrad belysning och nya bänkar, där man kan sitta och blicka ut över älven och Hisingen. Det blir en flexibel kaj, byggd för framtiden. 

Var?

Packhuskajen sträcker sig från Stora Bommen, österut mot Jussi Björlingsplats, vid Göteborgsoperan.

Packhuskajen är en viktig kulturhistorisk plats i Göteborg och en del av befästningsverket runt det gamla Göteborg låg i kanten av Packhuskajen. Amerikaskeppen seglade härifrån och därefter var Packhuskajen viktig för industristaden Göteborg som del i det historiska hamnstråket, vilket sträcker sig från Rosenlund via Stora Bommen till Lilla Bommens hamnbassäng. Stråkets historiska tyngdpunkt ligger i området kring Stora Bommen–Packhusplatsen–Skeppsbroplatsen, som ursprungligen var huvudentré till staden från älven.

Varför?

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp. Den stora skillnaden ligger i att konstruktionen under kajen ska bli mer stabil och robust, för att kunna bära kajkanten och verksamheterna en lång tid framöver.

Stadsmiljöförvaltningen säkrar även upp kajen så att den bättre står emot höga vattenstånd och översvämningar och öka tillgängligheten till och på promenadstråken.

När?

Upprustningen sker i tre till fyra etapper:

Etapp ett pågick mellan december 2019 och september 2021. Då rustades 123 meter kajkant upp, från Casino-bryggan fram till Kajskjul 8.

Etapp två påbörjades under februari 2022 och blir klar i februari 2024. Den etappen fortsätter där första etappen slutade och sträcker sig bort till och med Maritiman.

Etapp tre (och eventuellt fyra) är fortfarande under planering. Då ska resterande kajkant, från Maritiman fram till kajkanten vid operan rustas upp.

Hur?

Arbetet går främst ut på att konstruktionen ska bli mer stabil och robust, samtidigt som vi skapar en flexibel och funktionsduglig kaj för en lång tid framöver.

Kajens konstruktion från 1800-talet är uppbyggd som en så kallad rustbädd, där träpålar stöttar upp en plankbotten. På rustbädden har man sedan byggt den synliga stenkonstruktionen. Konstruktionen håller oftast så länge materialet är blött, men när det torkar riskerar materialet att ruttna.

Packhuskajens konstruktion skiljer sig mellan olika sträckor på kajen. Detta har medfört att kajen satt sig olika under åren som gått sedan de anlades på mitten av 1800-talet och nu skiljer sig i både utseende och form. Sträckan för den första etappen av upprustningen, mellan Stora tullhuset och Maritiman, hade en konstruktion som har medfört att kajen satt sig extra mycket de senaste 160 åren, med sättningsskillnader på mer än 0.5 m i höjdled. 

Den pågående upprustningen går främst ut på att komplettera befintliga träpålar i grundläggningen med nya pålar i stål och att skapa en funktionsduglig flexibel kaj för framtiden. Det blir gångstråk längsmed älven och platser för anläggande båtar förses med vatten, avlopp (VA) och el. I filmen om upprustningen av etapp ett får du mer information.

Liknande upprustningsprojekt

Om kanalmurarna

Vid fortsatt upprustning av Packhuskajen krävs att projektet ansöker om vattendom. Samrådshandlingar för denna finns i länkade dokument nedan.

Vad händer här? - Packhuskajen

Johan Blomqvist berättar om upprustningsarbetet av den 150 år gamla Packhuskajen.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Johan Blomqvist

Projektledare
E-post: johan.blomqvist@stadsmiljo.goteborg.se

Mikael Reidal 

Kommunikatör
E-post: mikael.reidal@stadsmiljo.goteborg.se


Konstruktionsskiss av den nya kajkanten.
Den stora skillnaden efter upprustningen ligger i att konstruktionen under kajen ska bli mer stabil och robust, för att kunna bära kajkanten och verksamheterna en lång tid framöver. Bland annat byts de gamla träpålarna ut mot nya i stål.

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}