Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.

Olof Palmes plats


Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats – en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. Park- och naturförvaltningen har gjort en förstudie för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig och nu pågår gestaltningsarbetet.

Vad?

Park- och naturförvaltningen har gjort en förstudie för att se hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. Förstudien innehåller en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen samt förslag på möjlig utveckling. Just nu pågår gestaltningsarbete som planeras vara klart och presenteras efter sommaren 2023.

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Olof Palmes plats gränsar i väster till Masthuggskajen som nu byggs ut för att bli en del av centrum, när staden växer och kommer närmare vattnet. I öster ansluter Pustervik och Haga och i söder finns Järntorget och Linnégatan. Vid torget ligger Folkets hus och intill byggs hotell Draken, som ska stå klart 2023 och ha sin entré mot Olof Palmes plats.

Hitta fler projekt

Varför?

Omkring Olof Palmes plats pågår omfattande stadsutveckling med utbyggnaden av Masthuggskajen och Västlänkens station Haga. Platsen är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och trafikmiljön genomgår stora förändringar. För stadens nöjes- och kulturliven är torget central mötesplats.

För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. Under de senaste tio åren har tillfälliga åtgärder gjorts på platsen, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta, och platsen är i behov av underhåll och upprustning.

Även ur klimathänseende är Olof Palmes plats viktig. Tillsammans med Järntorget är torget en del av avrinningssystemet för Linnéstaden och Slottsskogen vid stora regnmängder och platsens träd bidrar med viktiga ekosystemtjänster.

När?

Olof Palmes plats har byggts om flera gånger, senast år 2000. 

För att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam tog park- och naturförvaltningen fram en förstudie, som var klar i mars 2022. Som en del i arbetet med förstudien fanns en digital enkät kopplad till den här webbplatsen, där boende, besökare och verksamheter kunde bidra med synpunkter. Under samma tid fanns förvaltningen även på Olof Palmes plats för att samla in synpunkter från människor som passerade eller vistades på platsen.

Just nu pågår gestaltningsarbete med förstudien som grund. Det planeras vara klart och presenteras efter sommaren 2023.

Eftersom upprustningen måste anpassas till byggnationen som redan pågår i området kan exakt tidpunkt inte anges för när upprustningen kan starta.

Nyheter om Olof Palmes plats

Bild av staty mitt på Olof Palmes plats.
2022-06-27

Arbetet med att ge form åt Olof Palmes plats startar

Upphandlingen av gestaltning av Olof Palmes plats är nu avslutad. Uppdraget gick till 02landskap. Hösten 2023 ska gestaltningen vara klar och presenteras.

Bild på Olof Palmes plats en solig dag.
2022-03-22

Så kan Olof Palmes plats bli mer trivsam och trygg

Park- och naturförvaltningen har tagit fram en förstudie inför upprustning av Olof Palmes plats. Projektledare Johanna Axelsson berättar om innehållet och hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och ti…

Drönarbild över Olof Palmes plats.
2021-12-14

Besked om upprustning av Olof Palmes plats dröjer

Park- och naturförvaltningen har undersökt hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. Så snart det står klart hur trafiklösningarna omkring platsen ska se ut, kommer resultatet …

Parker och stadsmiljöer under utveckling

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.
Göteborg växer

Flunsåsstråket

Flybild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.
Göteborg växer

Färjenäsparken

Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.
Göteborg växer

Jubileumsparken


Kontakt

Johanna Axelsson

Projektledare

E-post: johanna.axelsson@stadsmiljo.goteborg.se

Gunilla Gombrii

Projektledare

E-post: gunilla.gombrii@stadsmiljo.goteborg.se

Angelique Rooth

Kommunikationsansvarig

E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.seÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}