Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Göteborgs konstmuseum upplyst under kvällstid

Göteborgs konstmuseum - om och tillbyggnad


I snart 100 år har Göteborgs konstmuseum funnits i byggnaden vid Götaplatsen. Men nu behöver museet utvecklas så att det lever upp till de behov och förväntningar som besökare, konstnärer och samarbetspartners har. Det gäller till exempel tillgänglighet för alla och att museet ska fungera ännu bättre både som museum och arbetsplats.

Vad

Göteborgs konstmuseum ligger vid Götaplatsen tillsammans med flera kulturinstitutioner. Det här är en stadsmiljö som i stort sett inte förändrats sedan 1930-talet. Nu arbetar Göteborgs Stad med en detaljplan som ska utveckla och säkra platsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Det gäller så väl byggnaden i sin miljö, som i detaljerna.

Göteborgs konstmuseum blev byggnadsminne 2017.

Ett framtaget samrådsförslag undersöker vilka förutsättningar som finns och sätter ramar för det fortsatta arbetet med planen. I grunden finns en förstudie som Higab gjort med fokus på samband mellan lokalerna i byggnaden och hur människor och verk ska röra sig mellan den byggnad som finns i dag och den föreslagen tillbyggnad. Den tar också upp hur en tillbyggnad kan förhålla sig till byggnadsminnet.

Viktigt att veta är att förstudien bara visar vilken storlek och relationer mellan museets funktioner, inte hur det ska se ut. Mellan samråd och granskning planeras en arkitekttävling, med stadens, verksamhetens och byggnadsminnets förutsättningar som utgångspunkt.

Viktiga frågor i arbetet

Kulturmiljö – att se till att mötet mellan Götaplatsen och Göteborgs konstmuseum å ena sidan och Lorensbergs villastad å andra går väl ihop. Det här är miljöer som ingår i riksintresset för kulturmiljövården.

Ekosystemtjänster – att utveckla gröna miljöer med fokus på biologisk mångfald, rekreation och dagvattenhantering här mitt i staden.

Stadsliv – att Göteborgs konstmuseum med en framtida tillbyggnad kopplas ihop med den omkringliggande staden, både fysiskt och visuellt. Utmaningen är förstås att museet till viss del behöver vara slutet för att skydda konstverken.

Arkitektur – att skapa en samlad identitet för Göteborgs konstmuseum, där ursprungsbyggnaden är avläsbar med ett tillägg med samtida uttryck.

Kommunfullmäktige har beslutat om en om- och tillbyggnad av museet och fastighetsägaren, det kommunala fastighetsbolaget Higab, har utlyst en arkitekttävling. 

Var?

Göteborgs Konstmuseum ligger vid Götaplatsen.

Varför?

Göteborgs konstmuseum ska med en om- och tillbyggnad bli en modern och välfungerande konstmuseibyggnad av internationell standard.

Det nya konstmuseet ska utvecklas i sin miljö och samspela med omgivning utifrån den stadsutveckling som pågår i området.

Målet med om- och tillbyggnaden är bland annat att

  • Öka möjligheten att låna in konstverk för tillfälliga utställningar.
  • Utökade, bättre och mer flexibla ytor för besökare
  • Förbättra konsthanteringen genom säkra ytor för transporter, magasin och konservering.
  • Förbättrad arbetsmiljö för personalen

När?

Detaljplanen har varit ute på samråd under tidig höst 2022. Arkitekttävlingen är utlyst och arbetet med den kommer att vara som mest intensivt under 2023. 2024 kommer detaljplanen preliminärt att vara klar för antagande. Ett om- och tillbyggt museum är enligt de här tidiga planerna klart för besök 2030.

Arkitekttävlingen arrangeras av Higab i samverkan med stadens förvaltningar och Sveriges Arkitekter. Vill du titta på inbjudan till tävlingen? Då finns den här:

Vem?

Stadsbyggnadskontoret tar fram detaljplanen och hanterar framtida bygglov. Higab är fastighetsägare och kulturförvaltningen ansvarar för verksamheten.

Nyheter om Göteborgs konstmuseum

Bild på kulturföreningen Lyktan i skymningen, genom mörkret lyser lampor i fönstren på Lyktan.
2023-02-23

Nytt kunskapsunderlag - Kulturlivs förutsättningar

Var görs kulturen i Göteborg? Den frågan har ställts till det fria kulturlivet vid flera tillfällen och hösten 2022 riktades frågan till kulturutövare verksamma utanför centrum. Resultaten ger en fing…

Illustrationsbild på Avenyn med höghus som längs gatan
2023-02-20

Arbete med ny offentlig konst till Avenyn startar

När stadens paradgata får en ny skepnad ska den offentliga konsten integreras i gaturummet. Nu söker Göteborg Stad en konstnär som kan vara med och påverka utformningen av Avenyn, i samarbete med arki…

Två personer i varseljackor drar av stora pappers från en tegelvägg, så att Lisa Larssons konstverk kikar fram.
2023-01-16

Lisa Larson-konstverk såg dagens ljus igen

”Den är jättefin, ännu mäktigare i verkligheten än på bild!” Projektledaren för konst, Laila Ekefäll, synar Lisa Larson-reliefen noggrant när den avtäcks efter två år bakom plywood och papper för att …

Kontakt

Sophia Älfvåg

Projektledare
Telefonnummer: 031-368 17 28
E-post: sophia.alfvag@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}