Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Vy över Göta älv en solig morgon. I bakgrunden syns röda byggkranar.

Gång- och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj


Nu kan arbetet med Göteborgs nästa bro över Göta älv ta fart. Beslut om att planera vidare för en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj fattades i kommunfullmäktige den 16 september.

Vad?

När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla eller gå påbörjas nu arbetet med att planera för en gång- och cykelbro över älven i ett centralt läge i staden. Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 att arbetet kan gå vidare. Nästa steg blir att påbörja arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom.

Var?

Gång- och cykelbron ska gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. En redan etablerad plats kan justeras för att nyttjas på nya sätt som passar stadens utveckling och detta område lämpar sig bäst bland annat utifrån att det bidrar till ett finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor om älven. På denna plats finns det heller inte lika mycket förorenad mark, som längre väster ut, vilket kommer att underlätta själva byggandet av bron.

Varför?

Behovet av en bro är stort och frågan om gång- och cykelförbindelser över Göta älv har utretts under flera år av Göteborgs Stad. Den är en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg. Det behövs flera förbindelser över Göta älv och vi behöver tänka både västerut och österut i takt med att Göteborg växer på båda sidor om älven. 

När?

Exploateringsförvaltningen ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats tio år från att kommunfullmäktige fattade beslut om inriktning. Om allt går som det ska kommer alltså en ny gång- och cykelbro att vara på plats under 2031.


Kontakt

Johanna Lennmalm

Projektledare
E-post: johanna.lennmalm@exploatering.goteborg.seAktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Karta som visar hur nya gång- och cykelbron ska gå över älven.
2022-11-18

Genomförandestudie startar, gång- och cykelbro

Genomförandestudien, som tilldelats Sweco, ska ligga till grund för kommande beslut om projektering och byggnation av gång- och cykelbron. Genomförandestudien planeras vara färdig i slutet av 2025.

Bild på färjan Elvy som lagt till vid Lindholmspiren.
2021-09-22

Förtydligande efter beslut om ny gång- och cykelbro

Beslutet att gå vidare med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj påverkar inte planerna på ett nytt färjeläge vid Pumpgatan.

Kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}