Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Danska vägen. Foto: Westhouse

Danska Vägen


Flera byggprojekt pågår i området längs med Danska vägen. Projekten bidrar tillsammans till över 600 fler bostäder, ytor för lokaler samt hotell i centralt och servicenära läge i Göteborg. Gång- och cykelstråk kommer att förbättras och delar Lundenskogen rustas upp.
översiktskarta över de tre olika detaljplanerna längs Danska vägen.
Översikt över de olika detaljplanerna längs Danska Vägen. Illustration: exploateringsförvaltningen

Prästgårdsängen

Vid området Prästgårdsängen, längs med Danska vägen, har det planerats för drygt 400 nya bostäder. Den nya detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.

För att förbereda för utvecklingen behöver Göteborgs Stad bygga om gator och dra nya ledningar. Delar av parkområdet Lundenskogen kommer också att rustas upp och få nya entréer in till parken. Dessa arbeten kommer att pågå i etapper på olika platser i området och vissa har redan börjat.  

Så arbetar staden med bostäder och bebyggelse

Var ligger Prästgårdsängen? 

Området Prästgårdsängen ligger i stadsdelarna Lunden och Bö, längsmed Danska vägen.

Varför? 

Projektet Prästgårdsängen bidrar till bostadsförsörjningen i Göteborgs Stad. För att nya bostäder ska kunna byggas behöver kommunen dra nya ledningar och ibland bygga om gator.

När? 

Byggnationen vid Prästgårdsängen påbörjas under 2023. Den första bostadsetappen kommer att omfatta delområdet söder om Prästgårdsgatan, som börjar byggas i juni 2023 och planeras vara klart under sommaren 2025. 

Göteborgs Stads arbeten med gator och ledningar sker etappvis inom området.

Hur påverkar det mig?

Under etapp 1, som startar i juni 2023, kommer Prästgårdsgatans infart från Danska periodvis att stängas av. Alternativ väg blir infart via Skillnadsgatan. Vi kommer att förvarna genom skyltning två veckor innan avstängning. Du som går och cyklar i området kommer fram som vanligt. Arbetet sker dagtid och kan medföra visst buller. 

Vem? 

Vid frågor om bostadsprojekten kontaktas respektive byggaktör.

Vid frågor om ledningsarbeten eller gatubyggnad, kontakta Göteborgs Stad.

Kontakt

Emma Holm, exploateringsförvaltningen
031-368 10 81

Angående byggande vid Prästgårdsängen
Majvik Bygg AB (söder om Prästgårdsgatan)
031-719 65 31
magnus@majvikbygg.se 

Örgryte bostad AB (norr om Prästgårdsgatan)
031-40 12 40
info@oba.se

Danska vägen

Längs med Danska vägen, mellan Ingeborgsvägen till och med Lilla Danska vägens början, ska det byggas cirka 130– 160 lägenheter. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.

Lägenheterna kommer delvis att byggas i det befintliga hotellet och intilliggande bostadshus. Ett nytt flerbostadshus med 93 bostadsrätter kommer också att byggas där det tidigare legat en tillfällig markparkering. I huset kommer det finnas tre verksamhetslokaler på bottenplan, med entréer mot Danska vägen. 

I samband med bostadsbyggnationen kommer Göteborgs Stad att bygga om en del av Danska vägen. Det handlar om upprustning och justering av trottoarer, gång – och cykelbana, parkeringszoner och belysning för säkrare vägar och större upplevd säkerhet i området.

När?

Just nu pågår markarbete så som pålning och betongarbeten för det nya flerbostadshuset. Arbetet förväntas pågå under sommaren 2023 för att sedan pausas under hösten 2023. Arbetet ska sedan återupptas igen under hösten 2024.

En del av Danska vägen kommer i samband med bostadsbyggnationen att byggas om, vilket beräknas ta cirka 4 månader. Byggstart för ombyggnation är i dagsläget inte bestämt.

Kontakt

Andrea Wernersson, exploateringsförvaltningen

031-368 13 41

Exploatör för påbyggnad av hotell och bostäder
Sigillet Fastighets AB
031-10 54 80
info@sigillet-fastighet.se

Exploatör nytt flerbostadshus
Botrygg
010-516 30 00
info@botrygg.se

Lilla Danska vägen 

Längs Lilla Danska vägen, mitt emot Prästgårdsängen, ska tre nya flerbostadshus byggas med cirka 46 lägenheter. Det är en privat aktör som bygger och utvecklar bostäderna. 

När?

Exploatören planerar byggstart vintern 2023/2024. 

Kontakt

Andrea Wernersson, exploateringsförvaltningen

031-368 13 41

Exploatör flerbostadshus
Westhouse fastigheter
0702 49 12 09
jesper.sjovall@westhouse.seÖvrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}