Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild av höghus omgivna av lummiga träd

Danska Vägen


Flera byggprojekt planeras och pågår i området längs med Danska vägen. De olika projekten bidrar tillsammans till över 600 fler bostäder i centralt och servicenära läge i Göteborg. Gång- och cykelstråk kommer att förbättras och delar Lundenskogen rustas upp.

Den nya bebyggelsen omfattas av fyra detaljplaner vilka befinner sig i olika skeden. Flera byggaktörer är involverade och bidrar gemensamt med staden till genomförandet av detaljplanerna.

Den nya bebyggelsen kommer att utformas för lokaler i bottenvåningarna. Härutöver ges möjlighet till utveckling av befintliga verksamheter i form av skola och hotell samt byggnation av boende med särskild service (BmSS).

Vad ska hända vid Prästgårdsängen? 

Vid området Prästgårdsängen, längs med Danska vägen, har det planerats för drygt 400 nya bostäder. Den nya detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.

För att förbereda för utvecklingen behöver Göteborgs Stad bygga om gator och dra nya ledningar. Delar av parkområdet Lundenskogen kommer också att rustas upp och få nya entréer in till parken. Dessa arbeten kommer att pågå i etapper på olika platser i området och vissa har redan börjat.  

Var ligger Prästgårdsängen? 

Området Prästgårdsängen ligger i stadsdelarna Lunden och Bö, längsmed Danska vägen.

Varför? 

Projektet Prästgårdsängen bidrar till bostadsförsörjningen i Göteborgs Stad. För att nya bostäder ska kunna byggas behöver kommunen dra nya ledningar och ibland bygga om gator.

När? 

Byggnationen vid Prästgårdsängen påbörjas under 2023. Den första bostadsetappen kommer att omfatta delområdet söder om Prästgårdsgatan, som börjar byggas i juni 2023 och planeras vara klart i under våren 2024. 

Göteborgs Stads arbeten med gator och ledningar sker etappvis inom området.

Hur påverkar det mig?

Under etapp 1, som startar i juni 2023, kommer Prästgårdsgatans infart från Danska periodvis att stängas av. Alternativ väg blir infart via Skillnadsgatan. Vi kommer att förvarna genom skyltning två veckor innan avstängning. Du som går och cyklar i området kommer fram som vanligt. Arbetet sker dagtid och kan medföra visst buller. 

Vem? 

Vid frågor om bostadsprojekten kontaktas respektive byggaktör.

Vid frågor om ledningsarbeten eller gatubyggnad, kontakta Göteborgs Stad.

Kontakt

Emma Holm, exploateringsförvaltningen

Telefon: 031-368 10 81

Angående byggande vid Prästgårdsängen

Majvik Bygg AB (söder om Prästgårdsgatan)
031-719 65 31
magnus@majvikbygg.se 

Örgryte bostad AB (norr om Prästgårdsgatan)
031-40 12 40
info@oba.se


Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}